ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2566

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these