June 2022

ประกาศจากสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศผลสอบความรู้เทคนิคการแพทย์รอบที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติม

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศผลการสอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์รอบ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครสอบรอบ ๑/๒๕๖๕ ที่ติดโควิด ๑๙ ผู้ที่สอบผ่านสามารถขอขึ้นทะเบียนโดยยื่นหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้