หลักสูตรฝึกอบรม

เกณฑ์การจัดฝึกอบรมเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ 16 หน่วยกิต

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการรับรอง

หลักสูตร คณะ สถาบัน วันที่รับรอง วันที่สิ้นสุด
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
จุลชีววิทยา แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
โลหิตวิทยา ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘
จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗