หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง

การฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์จีโนม

หลักสูตรเวชศาสตร์จีโนมที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์

ชื่อหลักสูตร/รายวิชาที่เปิดสอน สถาบันที่จัดสอน อนุมัติเมื่อ หมายเหตุ
วิชา MTH371 อณูชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Molecular Medicine) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 19/12/2565
วิชา MTH372 การแพทย์แม่นยำสำหรับเทคนิคการแพทย์ (Precision Medicine for Medical Technology) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 19/12/2565

เกณฑ์การจัดฝึกอบรมเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ 16 หน่วยกิต

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการรับรอง

หลักสูตร คณะ สถาบัน วันที่รับรอง วันที่สิ้นสุด
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
จุลชีววิทยา แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
โลหิตวิทยา ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘
จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗