หลักสูตรอบรมเฉพาะทาง

การฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์จีโนม

หลักสูตรเวชศาสตร์จีโนมที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์

ชื่อหลักสูตร/รายวิชาที่เปิดสอน สถาบันที่จัดสอน อนุมัติเมื่อ หมายเหตุ
วิชา MTH371 อณูชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Molecular Medicine) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 19/12/2565
วิชา MTH372 การแพทย์แม่นยำสำหรับเทคนิคการแพทย์ (Precision Medicine for Medical Technology) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 19/12/2565
วิชา MTPM 0201 พันธุศาสตร์และจีโนมของมนุษย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9/10/2566
วิชา MTPM 0202 การแพทย์แม่นยำระดับโมเลกุลและชีวสารสนเทศทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9/10/2566
วิชา MTPM 0203 การแพทย์แม่นยำและการประยุกต์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9/10/2566

เกณฑ์มาตรฐานการจัดหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 2566

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการรับรอง

หลักสูตร คณะ สถาบัน วันที่รับรอง วันที่สิ้นสุด
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 กันยายน 2558 17 กันยายน 2561
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 ธันวาคม 2563 21 ธันวาคม 2566
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 เมษายน 2567 28 เมษายน 2570
การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 สิงหาคม 2558 20 สิงหาคม 2561
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2564
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 กรกฎาคม 2565 17 กรกฎาคม 2568
จุลชีววิทยา แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 13 ตุลาคม 2559 12 ตุลาคม 2562
จุลชีววิทยา แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 13 ตุลาคม 2562 12 ตุลาคม 2565
การพัฒนาการบริการปฐมภูมิต่อเนื่องทุติยภูมิโดยชีวการแพทย์สารสนเทศ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 กุมภาพันธ์ 2559 4 กุมภาพันธ์ 2562
โลหิตวิทยา ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ตุลาคม 2559 12 ตุลาคม 2562
โลหิตวิทยา ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ตุลาคม 2562 12 ตุลาคม 2565
โลหิตวิทยา ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2568
จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 มิถุนายน 2563 9 มิถุนายน 2566
จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 มีนาคม 2567 17 มีนาคม 2570
จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2566
จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 เมษายน 2567 28 เมษายน 2570
จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 กุมภาพันธ์ 2564 14 กุมภาพันธ์ 2567
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 เมษายน 2567 28 เมษายน 2570