ประกาศจากสภาฯ

งานขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต

งานหลักสูตรและสถาบัน

เลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 7 พ.ศ.2566 - พ.ศ.2569