วิชาการและการศึกษาทางเทคนิคการแพทย์

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยสภาเทคนิคการแพทย์

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบัน ระยะเวลาการรับรองถึงสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ
หลักสูตร สถาบัน ปริญญา
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2570 2570 2570
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2569 2569 2569
3 เทคนิคการแพทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2570 2569 2569
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2565 2569 2565
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2569 2568 2568
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยพะเยา 2569 2568 2568
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) วิทยาลัยนครราชสีมา 2569 2568 2568
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2568 2568 2568
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2568 2568 2568
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2570 2567 2567
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต 2569 2567 2567
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2568 2567 2567
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2567 2567 2567
13 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2567 2567 2567
14 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยวลักษณ์ 2569 2566 2566
15 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 2563 2567 2563
16 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2568 2566 -* รับรองปริญญาเมื่อมีผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกของหลักสูตร
17 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2568 2566 -* รับรองปริญญาเมื่อมีผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกของหลักสูตร
18 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง 2566 2565 -* รับรองปริญญาเมื่อมีผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกของหลักสูตร