เกี่ยวกับสภาฯ

ความเป็นมา

ในระยะแรกการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องเป็นไปตามพระราช บัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 โดยมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะเป็นผู้ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และไม่ให้มีผู้แสวงหาผลประโยชน์หรือใช้วิชาชีพโดยมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ต่อมามีการออกพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อให้การประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีบทบาทควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และส่งเสริมความ ก้าวหน้า ของวิชาชีพ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ ควบคุม ส่งเสริม พัฒนาและกำหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ การดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ยังอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการออกพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2547* ตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ได้มีการแยกอำนาจการควบคุมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ออกจากอำนาจของคณะ กรรมการการประกอบโรคศิลปะ และให้มีสภาเทคนิคการแพทย์ทำหน้าที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ กำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและควบคุมมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันก่อให้เกิดภัยและความเสียหายแก่ประชาชน

สัญลักษณ์สภาเทคนิคการแพทย์

โลโก้ของสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นรูปคฑาไม้สีทอง มีพญานาคสีทองพันรอบไม้คฑาเป็นรูปตัวอักษร “” อยู่กลางวงรีพื้นสีน้ำเงิน มี .. 2547 ปีก่อตั้งเป็นตัวอักษรสีขาว 

พื้นวงรีนอกเป็นสีแดงเลือดนก (สีของวิชาชีพมีตัวอักษรสีขาวชื่อสภาเทคนิคการแพทย์ ทั้งไทยและอังกฤษ

อธิบายว่า สัญลักษณ์ พญานาคสีทอง หรืองูใหญ่ เป็นสัตว์ที่มีความยิ่งใหญ่ งูเป็นสัญลักษณ์ของวงการแพทย์  พันเป็นตัวอักษร  หมายถึง เทคนิคการแพทย์ “ คฑา เป็นเครื่องหมายที่ใช้ชี้นำ นำพา 

สรุป ความหมายว่า วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ คือความยิ่งใหญ่ของการค้นหา/ตรวจหาสาเหตุหรือต้นตอซึ่งจะชี้นำในการดูแลรักษาสุขภาพทุกทิศทาง

กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

1. กรรมการโดยตำแหน่ง 2 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการซึ่งเป็นคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์หรือคณบดีคณะที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตเทคนิค การแพทย์ เลือกกันเองให้เหลือ 5 คน
3. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 3 คน กระทรวงกลาโหม 1 คน และกรุงเทพมหานคร 1 คน
4. กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิก จำนวน 12 คน

*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 121 ตอนพิเศษ 65 ก ลงวันที่ 22 ตุลาคม

กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระปัจจุบัน

กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๙)

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์
ทนพ.วิทยา เงาตะคุ อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์ คนที่ 1
รศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี  อัมรานนท์ อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์ คนที่ 2
ผศ.ดร.ทนพ.ลิขิต ปรียานนท์ เลขาธิการ
ทนพ.กรณมณีธนา ปุณณศิริมั่งมี รองเลขาธิการ
ทนพญ.ทัศนีย์  สกุลดำรงค์พานิช เหรัญญิก
ผศ.ดร.ทนพ.เอนก ภู่ทอง ประชาสัมพันธ์
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์                                                    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์  สันตนิรันดร์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ศ.ดร.ทนพ.สาคร  พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ทนพ.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ทนพญ.เยาวลักษณ์  พิมายนอก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์  ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทนพญ.ภาวิตา สุวรรณวัฒนะ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ดร.นพ.อาชวินทร์  โรจนวิวัฒน์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
พ.อ.หญิง ทนพญ.ชไมพร ศรีจินดา ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
ทนพญ.บุญพา  ยอดโสวรรณ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ดร.ทนพ.นราวุฒิ  สุวรรณัง กรรมการจากการเลือกตั้ง
รศ.ดร.ทนพญ.นันทรัตน์  โฆมานะสิน กรรมการจากการเลือกตั้ง
ผศ.ทนพ.ประพัณฐ์  หลวงสุข กรรมการจากการเลือกตั้ง
ทนพญ.มัชฌิมา  เวชกุล กรรมการจากการเลือกตั้ง
ดร.ทนพ.ทรงราชย์  ไชยญาติ กรรมการจากการเลือกตั้ง
ดร.ทนพญ.นุสรา  สัตย์เพริศพราย กรรมการจากการเลือกตั้ง
ทนพญ.ธัญพิชชา  ต้นวงษ์ กรรมการจากการเลือกตั้ง