ผลการดำเนินการปี 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ปี 2564

บทนำ

การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นกระบวนการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้ทันกับวิชาการและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน โดยมีระบบบริหารและดำเนินการ ขับเคลื่อนระบบการศึกษาต่อเนื่องด้วยกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานของ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (ศ.น.ทนพ) และ เจ้าหน้าที่ของ ศ.น.ทนพ ทำหน้าที่ปฏิบัติการ ให้บริการงานประจำแก่สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ และกำกับสถาบันจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด โดยสภาเทคนิคการแพทย์ได้มีประกาศระเบียบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ และสถาบันผู้ผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯทุกชุด และ ศ.น.ทนพ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ เสียสละทุ่มเทในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การดำเนินงานทุกปี ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคล่องตัว รวดเร็วในการให้บริการ เป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพ สถาบันผู้จัดกิจกรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นที่ยอมรับของสถาบัน สมาชิก และวิชาชีพอื่นๆ

ในปี 2564 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยยังคงมีอยู่ การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นการประชุมวิชาการ online มีมากถึง 83 กิจกรรม มีนักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถาบัน ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเทคนิคการแพทย์ ในการเรียนรู้ในวิชาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถเรียนรู้โดยไม่จำกัดสถานที่ ก้าวทันยุคสมัย อีกทั้งการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทำให้นักเทคนิคการแพทย์ต้องปรับตัวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทั้งการให้บริการในโรงพยาบาล ให้บริการตรวจนอกสถานที่ และต้องเรียนรู้ป้องกันตนเองเพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ คณะอนุกรรมการฯ และศ.น.ทนพ จึงด้จัดโครงการนักเทคนิคการแพทย์ : New Normal in Covid-19 เรียนรู้และปรับตัวผ่านประสบการณ์จริง” และ “นักเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ปี 2564-2566” เพื่อรวบรวมข้อมูลนักเทคนิคการแพทย์ และให้เป็นคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (CMTE) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เสียสละ นำความรู้ทางวิชาชีพมาทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนและผู้ป่วย

ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ และศ.น.ทนพ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ๒๕๖๔ เสนอต่อสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงผลการดำเนินงาน เป็นประโยชน์แก่การบริหารจัดการของสภาเทคนิคการแพทย์ และเผยแพร่ให้สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ และขอขอบคุณคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ สถาบันจัดกิจกรรม บุคลากรประจำของสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาจนประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนที่ได้กำหนดไว้

ทนพญ. ทัศนีย์ สกุลดำรงค์พานิช

ประธานอนุกรรมการการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์

P1. ส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์

กิจกรรม

ผลการดำเนินการ

P2. ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้

กิจกรรม

ผลการดำเนินการ

ผลิตเพิ่มบทความและข้อสอบออนไลน์ และนำขึ้นระบบในปี 2564

หมวด ชื่อเรื่อง วันที่เริ่ม วันที่หมดอายุ จำนวนข้อสอบ คะแนน CMTE
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก การวินิจฉัยภาวะ Acute Myocardial Infarction (AMI) ด้วย high-sensitive Troponin T 1/4/2021 31/12/2023 5 1
ปรสิตวิทยา โรคพยาธิตืดในลำไส้ และโรคเม็ดสาคู: ความจริง หรือ เท็จ 16/12/2021 31/12/2023 10 2
ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษย์พันธุศาสตร์ การตรวจทางอณูชีววิทยากับการวินิจฉัยและติดตามการรักษาMyeloproliferative Neoplasm แบบมุ่งเป้า (Targeted therapy) 16/12/2021 31/12/2023 10 2
ความรู้พื้นฐานของเชื้อSARS CoV2 ก่อโรค COVID19 และการทดสอบเชื้อทางพันธุกรรม 25/12/2021 31/12/2023 5 1
การบริหารห้องปฏิบัติการ/ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ/กฎหมาย เครื่องมือทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point-of-care testing) 16/12/2021 31/12/2023 5 1

P3. สมาชิกสัมพันธ์

กิจกรรม

ผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

ภาคองค์กร

สถาบันฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ณ 31 ธันวาคม 2564

ที่ หน่วยงาน ลักษณะองค์กร วันที่อนุมัติ วันหมดอายุ
1 สภาเทคนิคการแพทย์ สภาวิชาชีพ 14-ต.ค.-56 -
2 บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอกชน 18-มี.ค.-60 17-มี.ค.-65
3 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันการศึกษา 28-มิ.ย.-60 27-มิ.ย.-65
4 บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิสจำกัด บริษัท เอกชน 19-ก.ย.-60 18-ก.ย.-65
5 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 21-พ.ย.-60 20-พ.ย.-65
6 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 18-เม.ย.-61 17-เม.ย.-66
7 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย องค์กรอิสระ 18-เม.ย.-61 17-เม.ย.-66
8 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบันการศึกษา  16-พ.ค.-62 15-พ.ค.-67
9 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษา 16-พ.ค.-62 15-พ.ค.-67
10 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย องค์กรอิสระ 16-มิ.ย.-62 15-มิ.ย.-67
11 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันการศึกษา 16-มิ.ย.-62 15-มิ.ย.-67
12 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนราชการ 16-มิ.ย.-62 15-มิ.ย.-67
13 บริษัท พีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เอกชน 16-มิ.ย.-62 15-มิ.ย.-67
14 บริษัท วายดีไดซ์นอสติคส์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอกชน 16-มิ.ย.-62 15-มิ.ย.-67
15 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด บริษัท เอกชน 16-มิ.ย.-62 15-มิ.ย.-67
16 บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอกชน 16-มิ.ย.-62 15-มิ.ย.-67
17 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการศึกษา 16-มิ.ย.-62 15-มิ.ย.-67
18 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษา 16-มิ.ย.-62 15-มิ.ย.-67
19 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันการศึกษา 16-มิ.ย.-62 15-มิ.ย.-67
20 บริษัท แอ๊บบอต ลาบอราตอรีส บริษัท เอกชน 16-มิ.ย.-62 15-มิ.ย.-67
21 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด บริษัท เอกชน 15-ส.ค.-62 14-ส.ค.-67
22 กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาล 15-ส.ค.-62 14-ส.ค.-67
23 บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เอกชน 15-ส.ค.-62 14-ส.ค.-67
24 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษา 15-ส.ค.-62 14-ส.ค.-67
25 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 15-ส.ค.-62 14-ส.ค.-67
26 บริษัท กิบไทย จำกัด บริษัท เอกชน 15-ส.ค.-62 14-ส.ค.-67
27 บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด บริษัท เอกชน 19-ก.ย.-62 18-ก.ย.-67
28 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันการศึกษา 19-ก.ย.-62 18-ก.ย.-67
29 บริษัท เมดิทอป จำกัด บริษัท เอกชน 19-ก.ย.-62 18-ก.ย.-67
30 สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส่วนราชการ 19-ก.ย.-62 18-ก.ย.-67
31 โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาล 19-ก.ย.-62 18-ก.ย.-67
32 บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด บริษัทเอกชน 17-ต.ค.-62 16-ต.ค.-67
33 บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด บริษัทเอกชน 21-พ.ย.-62 20-พ.ย.-67
34 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาล 21-พ.ย.-62 20-พ.ย.-67
35 บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด บริษัท เอกชน 19-ธ.ค.-62 18-ธ.ค.-67
36 บริษัท ซายน์เทค จำกัด บริษัท เอกชน 19-ธ.ค.-62 18-ธ.ค.-67
37 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ส่วนราชการ 16-ม.ค.-63 15-ม.ค.-68
38 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาล 16-ม.ค.-63 15-ม.ค.-68
39 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษา 16-ม.ค.-63 15-ม.ค.-68
40 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษา 20-มี.ค.-63 19-มี.ค.-68
41 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษา 17-เม.ย.-63 16-เม.ย.-68
42 สถาบันโรคผิวหนัง ส่วนราชการ 17-เม.ย.-63 16-เม.ย.-68
43 บริษัท ไมนด์เรย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเอกชน 10-มิ.ย.-63 9-มิ.ย.-68
44 บริษัท ไดอาเจน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเอกชน 10-มิ.ย.-63 9-มิ.ย.-68
45 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาล 19-มิ.ย.-63 18-มิ.ย.-68
46 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาล 19-มิ.ย.-63 18-มิ.ย.-68
47 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันการศึกษา 13-ก.ค.-63 12-ก.ค.-68
48 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันการศึกษา 17-ก.ค.-63 16-ก.ค.-68
49 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันการศึกษา 17-ก.ค.-63 16-ก.ค.-68
50 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด บริษัท เอกชน 17-ก.ค.-63 16-ก.ค.-68
51 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเอกชน 17-ส.ค.-63 16-ส.ค.-68
52 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอกชน 21-ก.ย.-63 20-ก.ย.-68
53 บริษัทไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด บริษัท เอกชน 21-ก.ย.-63 20-ก.ย.-68
54 บริษัท ทิมส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอกชน 21-ก.ย.-63 20-ก.ย.-68
55 โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาล 16-ต.ค.-63 15-ต.ค.-68
56 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด บริษัท เอกชน 16-ต.ค.-63 15-ต.ค.-68
57 บริษัท เมด-วัน จำกัด บริษัท เอกชน 19-ต.ค.-63 18-ต.ค.-68
58 บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด บริษัท เอกชน 19-ต.ค.-63 18-ต.ค.-68
59 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อน ภาคใต้ จังหวัดตรัง โรงพยาบาล 22-พ.ย.-63 21-พ.ย.-68
60 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) องค์กรอิสระ 18-ธ.ค.-63 17-ธ.ค.-68
61 บริษัท ซี เมดิค จำกัด บริษัท เอกชน 18-ธ.ค.-63 17-ธ.ค.-68
62 บริษัท ควอลิฟาย อินเตอร์เทค จำกัด บริษัท เอกชน 15-มี.ค.-64 14-มี.ค.-69
63 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาล 15-มี.ค.-64 14-มี.ค.-69
64 โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาล 19-เม.ย.-64 18-เม.ย.-69
65 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย องค์กรอิสระ 19-เม.ย.-64 18-เม.ย.-69
66 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาล 19-เม.ย.-64 18-เม.ย.-69
67 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันการศึกษา 24-พ.ค.-64 23-พ.ค.-69
68 บริษัท บีโอ เมริเยอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท เอกชน 24-พ.ค.-64 23-พ.ค.-69
69 บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอกชน 24-พ.ค.-64 23-พ.ค.-69
70 บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอกชน 21-มิ.ย.-64 20-มิ.ย.-69
71 บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด บริษัท เอกชน 21-มิ.ย.-64 20-มิ.ย.-69
72 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ บริษัท เอกชน 21-มิ.ย.-64 20-มิ.ย.-69
73 บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เอกชน 21-มิ.ย.-64 20-มิ.ย.-69
74 สมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย องค์กรอิสระ 19-ก.ค.-64 18-ก.ค.-69
75 บริษัท แล็บไอวีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอกชน 19-ก.ค.-64 18-ก.ค.-69
76 บริษัท เมอร์ค จำกัด บริษัท เอกชน 20-ก.ย.-64 19-ก.ย.-69
77 บริษัท ทิพย์บรรพต กรุีป จำกัด  บริษัท เอกชน 18-ต.ค.-64 17-ต.ค.-69
78 บริษัท ทรานส์เมดดิค (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เอกชน 15-พ.ย.-64 14-พ.ย.-69
79 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี  โรงพยาบาล 20-ธ.ค.-64 19-ธ.ค.-69
80 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา 20-ธ.ค.-64 19-ธ.ค.-69

ภาคกิจกรรม/หลักสูตร

จำนวนกิจกรรมที่สถาบันฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ยื่นและได้รับการอนุมัติแบ่งตามปีปฏิทิน

รหัส สถาบันฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่องฯ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม
001 สภาเทคนิคการแพทย์ 20 26 29 26 48 149
002 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 13 11 8 9 6 47
003 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 1 0 0 1 3
004 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 11 13 11 4 48
005 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 12 13 4 8 47
006 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4 5 6 2 0 17
007 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี 0 0 0 0 1 1
009 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 3 2 3 0 0 8
010 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 8 19 13 12 11 63
011 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 1 4 0 0 7
012 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 1 0 0 0 2
013 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 0 0 1 0 0 1
014 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 0 0 0 2 0 2
017 บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0 2 2
018 บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 1 7 3 2 2 15
021 บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 38 27 47 54 23 189
022 บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด 1 2 1 0 9 13
025 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 1 1 1 1 1 5
026 กรมควบคุมโรค 5 2 6 14 1 28
027 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 27 27 31 13 12 110
029 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 3 6 2 0 13
030 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 1 1 5 3 6 16
031 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 4 4 4 2 16
032 บริษัท พีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด 1 4 4 2 4 15
033 บริษัท วายดีไดซ์นอสติคส์(ประเทศไทย) จำกัด 0 0 1 0 0 1
034 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด 1 0 1 0 1 3
035 บริษัท เมดิทอป จำกัด 7 5 5 4 2 23
036 บริษัท ซีเมนส์ จำกัด 0 0 2 1 0 3
037 บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส 4 2 3 25 24 58
038 บริษัท กิบไทย จำกัด 12 9 2 2 2 27
039 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 1 1 0 0 3
041 สมาคมโลหิตวิทยา 3 4 2 0 4 13
042 บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 9 6 3 8 15 41
043 บริษัทไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด 3 3 3 2 1 12
044 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 1 1 2 0 0 4
045 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 1 3 0 0 4
046 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง 0 0 1 0 2 3
047 บริษัทเฟิร์มเมอร์ จำกัด 0 1 11 3 5 20
048 กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 5 3 4 4 6 22
049 บริษัทดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ 0 0 19 5 6 30
051 บริษัทเมด-วัน จำกัด 0 2 1 1 0 4
052 โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ 0 0 6 5 16 27
053 บริษัท ซายน์เทค จำกัด 3 2 1 0 1 7
054 บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด 12 11 6 5 1 35
055 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 5 2 10 7 14 38
058 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1 1 2 3 2 9
060 สถาบันโรคผิวหนัง 1 0 1 1 0 3
061 บริษัทไบโอเซน จำกัด 0 0 1 0 0 1
062 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 1 1 0 4 7
063 บริษัทกรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด 1 0 0 0 0 1
064 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 0 1 0 2 1 4
065 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2 1 1 0 0 4
067 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 2 1 0 1 6
068 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 1 0 3 0 1 5
069 บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด 1 2 4 5 7 19
070 บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 1 1 0 1 3
071 โรงพยาบาลราชวิถี 1 1 0 1 0 3
072 บริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ จำกัด 10 10 5 7 5 37
073 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 2 2 2 0 1 7
074 บริษัท ซี เมดิค จำกัด 2 2 2 1 1 8
075 บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด 0 0 0 1 1 2
076 โรงพยาบาลแพร่ 1 1 1 1 0 4
077 บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด 1 0 0 0 0 1
080 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 4 3 4 6 3 20
081 สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 1 1 1 2 0 5
082 บริษัท ออร์โธ-คลินิคอลไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 23 10 27 13 77
083 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 0 1 6 0 1 8
084 บริษัทอินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิสจำกัด 1 0 0 0 0 1
085 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 4 4 0 1 9
086 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย 0 0 1 3 0 4
088 บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด 0 0 0 5 1 6
089 บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด 0 0 0 1 0 1
090 บริษัท ไมนด์เรย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 4 3 7
091 บริษัท ไคอาเจน (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 1 0 1
092 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0 2 2
093 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0 0 0 1 1
096 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 0 0 0 0 7 7
097 บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0 5 5
098 บริษัท บีโอ เมริเยอร์ ประเทศไทย จำกัด 0 0 0 0 5 5
099 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 0 0 0 0 1 1
101 สมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย 0 0 0 0 1 1
  รวม 253 277 336 304 310 1480

กิจกรรมที่สถาบันฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์จัดในปี 2564 และบันทึกคะแนนให้ผู้ร่วมกิจกรรม

ลำดับที่ สถาบันฝึกอบรมฯ ชื่อกิจกรรม ชนิดกิจกรรมที่ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด คะแนนCMTE จำนวนผู้เข้าร่วม
1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สัมมนาออนไลน์ (Webinar) “DMSc-EID network” 4 1/1/2021 30/6/2021 25.0 376
2 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 23rd Bangkok International Symposium on HIV Medicine 1 14/1/2021 15/1/2021 11.5 113
3 บริษัท ไมนด์เรย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด สัมนาออนไลน์ เรื่อง Body Fluid Analysis 4 15/1/2021 15/1/2021 1.0 1982
4 โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โครงการฝึกอบรมการใช้งานเครื่อง PathLite Compact 3 26/1/2021 26/1/2021 1.0 8
5 โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะเพิ่มเติมในหน่วยงาน Molecular Biology 3 1/2/2021 31/3/2021 25.0 1
6 โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะเพิ่มเติมในหน่วยงาน Microbiology 3 1/2/2021 31/3/2021 25.0 1
7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการดูเซลล์จาก blood smear/body fluid และตะกอนปัสสาวะ" 6 19/2/2021 19/2/2021 1.0 47
8 บริษัทเฟิร์มเมอร์ จำกัด การประชุมสมาชิกในการประเมินทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โปรแกรมการเพาะเชื้อจากเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ 41 23/2/2021 23/2/2021 1.0 20
9 กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า การประชุมวิชาการ สพธ. ครั้งที่ 1/64 41 24/2/2021 25/2/2021 10.0 135
10 บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 1) 41 25/2/2021 25/2/2021 1.0 386
11 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประชุมวิชาการประจำเดือนครั้งที่ 2/2564 (496) 41 25/2/2021 25/2/2021 2.0 12
12 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการอบรมเรื่อง "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) 41 27/2/2021 27/2/2021 3.0 53
13 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 1.อบรมความรู้ /ทฤษฎี ในการตรวจวิเคราะห์ KOH Preparation และ Tzanck Test 7 1/3/2021 31/3/2021 3.0 5
14 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 3.อบรมความรู้ และทักษะความชำนาญในการย้อม สีกรัม (Gram staining) และสีทนกรด (Acid-Fast stain)” (คอร์ส Basic) 7 1/3/2021 31/3/2021 3.0 7
15 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 4.อบรมความรู้ และทักษะความชำนาญในการย้อม สีกรัม (Gram staining) และสีทนกรด (Acid-Fast stain)” (คอร์ส สำหรับ Incharge/Approve) 7 1/3/2021 31/3/2021 3.0 12
16 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อบรมเชิงปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการแบบแม่นยำเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ซ้ำด้วยเทคนิคสมัยใหม่ ในเขต EEC(มหาวิทยาลัยบูรพา) 3 1/3/2021 27/3/2021 25.0 58
17 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อบรม เรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 15190:2020” ผ่านระบบ SELECx 4 1/3/2021 26/3/2021 2.5 156
18 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อบรม เรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 19011:2018” ผ่านระบบ SELECx 4 1/3/2021 26/3/2021 1.5 134
19 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อบรม เรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 15189:2012” ผ่านระบบ SELECx 4 1/3/2021 26/3/2021 2.0 161
20 บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด การนำ Six Sigma มาใช้ในงานควบคุมคุณภาพงานห้อง 3 3/3/2021 3/3/2021 3.0 29
21 บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด webinar 2021 Winnergy medical 2 (Clinical practice guideline of Convalescent plasma for COVID-19 patients) 4 5/3/2021 5/3/2021 2.0 799
22 สภาเทคนิคการแพทย์ MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 1 4 6/3/2021 6/3/2021 4.0 99
23 บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 2) 41 15/3/2021 15/3/2021 1.0 333
24 บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส KEY THINGS TO KNOW ABOUT COVID-19 VACCINES 4 15/3/2021 15/3/2021 1.5 770
25 บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด Building a Better Box: The Best of Sysmex Haematology 4 16/3/2021 16/3/2021 1.0 41
26 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำปี2564 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย 1 17/3/2021 19/3/2021 18.5 20
27 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 Enhancing TRUST in Healthcare 1 17/3/2021 19/3/2021 19.0 52
28 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทีนิคการแพทย์ "การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ" 41 17/3/2021 17/3/2021 2.0 221
29 บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส Six Sigma Driven QC in Serology 3 18/3/2021 25/5/2021 4.5 19
30 สภาเทคนิคการแพทย์ MTC-LA-01 Online มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 1 3 18/3/2021 19/3/2021 14.5 95
31 สภาเทคนิคการแพทย์ โครงการอบรมทางไกล (Online) เรื่่อง "บุหรี่ไฟฟ้า...อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม และบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์กับการช่วยเลิกบุหรี่" 41 22/3/2021 22/3/2021 3.0 2100
32 บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด Sysmex Scientific Webinar : Practical Haemostasis 4 23/3/2021 23/3/2021 1.0 1077
33 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัย COVID-19 ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล รุ่น2 3 24/3/2021 26/3/2021 17.5 37
34 โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โครงการอบรมการทดสอบQuantiferon for TB ด้วยเครื่อง DS2 3 24/3/2021 26/3/2021 2.0 16
35 บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด RCD-Transforming Data Into Insights: Patient Based Real Time QC 3 24/3/2021 24/3/2021 1.0 423
36 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประชุมวิชาการประจำเดือนครั้งที่ 3/2564 (497) 41 25/3/2021 25/3/2021 2.0 45
37 บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด RCD-COVID-19 vaccination and immunization: Myths and Facts about SARS-CoV-2 antibody 4 26/3/2021 26/3/2021 1.0 1397
38 บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด “Covid-19...... เรื่องเล่าจากIFCC” 4 26/3/2021 26/3/2021 1.0 51
39 โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โครงการจัดอบรมความรู้ด้านงานธนาคารเลือด ครั้งที่1 ปี 2564 6 30/3/2021 25/5/2021 3.0 41
40 บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ “Highlight of 2020 THAI HIV Treatment guideline: HIV Monitoring Algorithms” 4 30/3/2021 30/3/2021 1.5 647
41 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 6.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์Body Fluid Analysis” (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมคอร์ส Basic แล้ว) 7 1/4/2021 30/6/2021 3.0 16
42 โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะเพิ่มเติม ในหน่วยงานห้องปฏิบัติการ ณ จุดดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 6 1/4/2021 30/4/2021 40.0 1
43 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 2.ฝึกทักษะความชำนาญเในการตรวจวิเคราะห์ KOH Preparation และ Tzanck Test 7 1/4/2021 30/4/2021 2.0 10
44 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 5.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์Body Fluid Analysis” (คอร์ส Basic) 7 1/4/2021 30/4/2021 3.0 5
45 บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด การบรรยายทางวิชาการออนไลน์หัวข้อ เรื่อง Put Useful - Cut Useless : Antimicrobial reporting 4 1/4/2021 1/4/2021 2.0 475
46 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิค LAMP โดยชุดน้ำยาสำเร็จรูป DMSc TB FastAmp 3 1/4/2021 1/4/2021 5.0 23
47 บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 3) 7 1/4/2021 1/4/2021 1.0 339
48 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต การอบรม Online เรื่องUpdate in Kidney Diseases and Laboratory Diagnosis 41 2/4/2021 2/4/2021 1.0 913
49 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก ประจำปี 2564 เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls in the Diagnosis of Kidney Disease” 4 8/4/2021 9/4/2021 12.5 76
50 โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โครงการอบรมการทดสอบM2 Pyruvate kinase (M2-PK) ในเลือดและในอุจจาระ 7 8/4/2021 9/4/2021 1.0 23
51 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (สัมมนาออนไลน์) 41 19/4/2021 28/6/2021 18.0 414
52 โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โครงการฝึกอบรมการใช้งานเครื่อง Tissue-Tek Polar 7 19/4/2021 20/4/2021 1.0 8
53 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด โครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์ “Hepatitis: The path forward” 4 19/4/2021 19/4/2021 1.0 174
54 สภาเทคนิคการแพทย์ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564 The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC2021 "How Education sector responds to VUCA Health System" "วัคซีนการศึกษา วิถีใหม่ สู้ภัย Covid-19" ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ: Engaged or Lost:students' perspectives in online learning 4 19/4/2021 19/4/2021 1.5 15
55 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทีนิคการแพทย์ "การควบคุมคุณภาพการตรวจ Blood group และ Crossmatch ด้วย Column Agglutination Technology (CAT)" 41 21/4/2021 21/4/2021 2.0 214
56 บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 4) 7 22/4/2021 22/4/2021 1.0 579
57 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การอบรมสมาชิก แผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด 2 22/4/2021 22/4/2021 5.5 1
58 บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด Affinitech Quality Systems Seminar 4 23/4/2021 23/4/2021 2.0 23
59 บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด RCD-Adopting laboratory tests in the COVID-19 pandemic response 4 23/4/2021 23/4/2021 1.5 1432
60 บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส The Role of Procalcitonin in Bacterial Infection and Antibiotic Stewardship 3 23/4/2021 23/4/2021 1.0 186
61 บริษัทเฟิร์มเมอร์ จำกัด “New Thailand Guideline for HIV Testing 2020 and Quality of Hemostasis Testing: Pitfalls and Potential Consequences” 41 24/4/2021 24/4/2021 3.0 648
62 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โครงการให้ทุนสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของสมาชิก ประจำปี 2564 4 24/4/2021 24/4/2021 7.0 22
63 สภาเทคนิคการแพทย์ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564 The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC2021 "How Education sector responds to VUCA Health System" "วัคซีนการศึกษา วิถีใหม่ สู้ภัย Covid-19" ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ: Pain without Gain:Teachers' perspectives in online learning. 4 26/4/2021 26/4/2021 1.5 13
64 บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ Hepatitis C : From Diagnosis to Cure 4 30/4/2021 30/4/2021 1.5 848
65 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 7.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์Blood smear (ในรายการตรวจ Complete Blood Count)” 7 1/5/2021 30/6/2021 3.0 5
66 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาจุลชีววิทยา-หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ 3 1/5/2021 31/5/2021 14.5 60
67 สภาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรระยะสั้น การเก็บNasopharyngeal swab ภาคสนาม เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 1 3 5/5/2021 6/5/2021 7.0 23
68 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การบรรยายพิเศษประจำปี2564 7 6/5/2021 6/5/2021 3.0 39
69 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ระบบแพทย์ทางไกล: บทบาทใหม่ของนักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในยุค 5.0 41 7/5/2021 7/5/2021 3.0 768
70 บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส การประชุมเชิงวิชาการ “ISO 15190:2020 Medical laboratories-Requirements for safety” 3 7/5/2021 7/5/2021 2.0 176
71 สภาเทคนิคการแพทย์ MTC-LA-09 Online เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ รุ่นที่ 2 4 8/5/2021 8/5/2021 4.0 89
72 บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส การประชุมเชิงวิชาการ “Update SARS-CoV2 Vaccination in Thailand" 3 12/5/2021 12/5/2021 2.0 312
73 บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด การบรรยายทางวิชาการออนไลน์หัวข้อ เรื่อง “Microbiology Educational Webinar with CLSI 2021 updates and Misconception in Microbiology Diagnostic” 7 14/5/2021 14/5/2021 1.5 466
74 สภาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรระยะสั้น การเก็บNasopharyngeal swab ภาคสนาม เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 2 3 15/5/2021 16/5/2021 7.0 26
75 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2564 3 17/5/2021 22/5/2021 25.0 34
76 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 3 17/5/2021 21/5/2021 21.5 3
77 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสัมมนาทางวิชาการเสมือนผ่านระบบ Zoom webinar เรื่อง Pitfalls in hematology and microscopic laboratories 4 17/5/2021 20/5/2021 4.0 93
78 สภาเทคนิคการแพทย์ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564 The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC2021 "How Education sector responds to VUCA Health System" "วัคซีนการศึกษา วิถีใหม่ สู้ภัย Covid-19" ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ: Is Blended learning Effective in Health Professional Education? 4 17/5/2021 17/5/2021 1.5 25
79 สภาเทคนิคการแพทย์ MTC-LA-01 Online มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 2 3 20/5/2021 21/5/2021 14.5 121
80 บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 5) 7 20/5/2021 20/5/2021 1.0 997
81 บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด RCD-Implementation of HPV DNA Test for Nationwide Cervical Cancer Screening 4 21/5/2021 21/5/2021 1.0 1279
82 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแบบองค์รวม หลักสูตรออนไลน์การดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ 4 21/5/2021 21/5/2021 6.5 989
83 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการ Online Serminar on "๊Update of COVID-19 : Laboratory Perspective" 41 26/5/2021 26/5/2021 2.5 1931
84 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประชุมวิชาการประจำเดือนครั้งที่ 4/2564 (498) 4 27/5/2021 27/5/2021 2.0 99
85 บริษัท ไมนด์เรย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด สัมนาออนไลน์ ChemTalk Webinar-episode2Glycated Haemoglobin (HbA1c) The Story of A Successful Biomarker? 41 27/5/2021 27/5/2021 2.0 320
86 บริษัท บีโอ เมริเยอร์ ประเทศไทย จำกัด โครงการบรรยายออนไลน์เรื่อง Updates on D-Dimer Testing in COVID Era 41 27/5/2021 27/5/2021 1.0 719
87 สภาเทคนิคการแพทย์ โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 4 28/5/2021 28/5/2021 2.0 27
88 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Covid-19 7 29/5/2021 25/6/2021 3.0 1098
89 สภาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรระยะสั้น การเก็บNasopharyngeal swab ภาคสนาม เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 3 3 30/5/2021 31/5/2021 7.0 100
90 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินการฝึกประสบการณ์ร่วมกับ อาจารย์แหล่งฝึก และการฟื้นฟูความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ 41 2/6/2021 29/6/2021 25.0 1672
91 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย The 4th Annual Chula - Laboratory Medicine Conference (CLMC) 2021 King Chulalongkorn Memorial Hospital ‘Novel Concepts in Laboratory Medicine’ 1 4/6/2021 18/6/2021 4.5 323
92 สภาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรระยะสั้น การเก็บNasopharyngeal swab ภาคสนาม เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ อุดรธานี 3 4/6/2021 5/6/2021 7.0 79
93 สมาคมโลหิตวิทยา งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 "Hematology 2021: A New Normal Era Unfolding” 1 6/6/2021 9/6/2021 25.0 31
94 บริษัท พีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด Quality System and Performance Verification in Hematology ประจำปี 2564 4 10/6/2021 31/12/2021 2.0 5
95 บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด Sysmex Scientific Webinar : Role of microalbuminuria in early CKD screening 41 10/6/2021 10/6/2021 1.0 556
96 บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Introduction to Thalassemia 41 11/6/2021 11/6/2021 1.0 468
97 สภาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรระยะสั้น การเก็บNasopharyngeal swab ภาคสนาม เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 4 3 12/6/2021 13/6/2021 7.0 121
98 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาจุลชีววิทยา-หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ 3 14/6/2021 30/9/2021 14.5 84
99 บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส การประชุมเชิงวิชาการ “OPTIMISING OUTCOMES IN HEMATOLOGY” 3 15/6/2021 29/6/2021 7.5 209
100 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทีนิคการแพทย์ "การดูผล Correlation Thyroid function, Hepatitis" 41 16/6/2021 16/6/2021 2.0 311
101 บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส การประชุมเชิงวิชาการ “Lab monitoring of Covid-19 patients” 3 16/6/2021 16/6/2021 1.0 681
102 บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด RCD-Transforming Data Into Insights: Why a holistic view of telemetry data is essential 4 16/6/2021 16/6/2021 1.0 237
103 สภาเทคนิคการแพทย์ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564 The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC2021 "How Education sector responds to VUCA Health System" "วัคซีนการศึกษา วิถีใหม่ สู้ภัย Covid-19" ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Student engagement and progress monitoring in online learning 4 16/6/2021 16/6/2021 1.5 20
104 บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 6)