cover image
0
จำนวนสมาชิก
1
สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์
0
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง LA

ก้าวแรกสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Facebook Page

สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการวาระที่ 7

Title
เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครเลือกตั้ง วาระที่ 7 พ.ศ. 2566 – 2569
เลือกตั้งกรรมการสภาวาระที่ 7
ระบบเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)
เลือกตั้งกรรมการสภาวาระที่ 7
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง
ประกาศสภา, เลือกตั้งกรรมการสภาวาระที่ 7
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาฯ
ประกาศสภา, เลือกตั้งกรรมการสภาวาระที่ 7
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
ประกาศสภา, เลือกตั้งกรรมการสภาวาระที่ 7
ประกาศการเลือกตั้ง การลงคะแนน และตรวจนับคะแนน
ประกาศสภา, เลือกตั้งกรรมการสภาวาระที่ 7
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา
ประกาศสภา, เลือกตั้งกรรมการสภาวาระที่ 7

  ประกาศล่าสุด

  ระบบสารสนเทศสำหรับสมาชิก

  แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

  มาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LA)

  คู่มือ เอกสารสำหรับการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ กิจกรรมและรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

  หลักสูตรฝึกอบรมทางเทคนิคการแพทย์

  หลักสูตรฝึกอบรม 16 หน่วยกิต ที่ได้รับการรับรอง

  คู่มือนักเทคนิคการแพทย์มือใหม่

  บทความแนะนำสำหรับนักเทคนิคการแพทย์มือใหม่

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  ค้นหาและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่นี่

  วิชาการและการศึกษาทางเทคนิคการแพทย์

  เกณฑ์การประเมินหลักสูตร สถาบันและสมรรถนะวิชาชีพสำหรับสถาบัน

  การศึกษาต่อเนื่อง (CMTE)

  ตรวจสอบประเภทกิจกรรม กำหนดการจัดกิจกรรม ฯลฯ

  กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ

  รวมเอกสารทางด้านกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับทางวิชาชีพ

  อาคารมหิตลาธิเบศ ชั้น 6, 10 ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 092-849-8510, 02-0266491

  @ThaiMedTechCouncil

  Official Facebook page ของสภาเทคนิคการแพทย์

  @mtcouncil2547

  Official Line Account สำหรับสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

  เว็บไซต์สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ