cover image
0 +
จำนวนสมาชิก
1
สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์
0
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง LA

ก้าวแรกสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ความรู้ทางสุขภาพสำหรับประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Facebook Page

สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

ระบบสารสนเทศสำหรับสมาชิก

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LA)

คู่มือ เอกสารสำหรับการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ กิจกรรมและรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

หลักสูตรฝึกอบรมทางเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรฝึกอบรม 16 หน่วยกิต ที่ได้รับการรับรอง

คู่มือนักเทคนิคการแพทย์มือใหม่

บทความแนะนำสำหรับนักเทคนิคการแพทย์มือใหม่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ค้นหาและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่นี่

การศึกษาต่อเนื่อง (CMTE)

ตรวจสอบประเภทกิจกรรม กำหนดการจัดกิจกรรม ฯลฯ

กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ

รวมเอกสารทางด้านกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับทางวิชาชีพ

อาคารมหิตลาธิเบศ ชั้น 6, 10 ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 092-849-8510, 02-0266491

@ThaiMedTechCouncil

Official Facebook page ของสภาเทคนิคการแพทย์

@mtcouncil2547

Official Line Account สำหรับสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ