cover image
0
จำนวนสมาชิก
1
สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์
0
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง LA

ตรวจสอบใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ


รายชื่อหลักสูตรและสถาบัน


ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
ข้อมูลและความรู้ทางสุขภาพสำหรับประชาชน

สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

ระบบสารสนเทศสำหรับสมาชิก

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LA)

คู่มือ เอกสารสำหรับการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ กิจกรรมและรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

หลักสูตรฝึกอบรมทางเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรฝึกอบรม 16 หน่วยกิต ที่ได้รับการรับรอง

คู่มือนักเทคนิคการแพทย์มือใหม่

บทความแนะนำสำหรับนักเทคนิคการแพทย์มือใหม่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ค้นหาและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่นี่

วิชาการและการศึกษาทางเทคนิคการแพทย์

เกณฑ์การประเมินหลักสูตร สถาบันและสมรรถนะวิชาชีพสำหรับสถาบัน

การศึกษาต่อเนื่อง (CMTE)

ตรวจสอบประเภทกิจกรรม กำหนดการจัดกิจกรรม ฯลฯ

กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ

รวมเอกสารทางด้านกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับทางวิชาชีพ

ติดต่อสำนักงานเลขาธิการ

อาคารมหิตลาธิเบศ ชั้น 6, 10 ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 092-849-8510, 02-0266491  e-mail : [email protected]


ติดต่อเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย@ThaiMedTechCouncil

Official Facebook page ของสภาเทคนิคการแพทย์@mtcouncil2547

Official Line Account สำหรับสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ