ประเภทกิจกรรมที่ได้รับการรับรอง

กิจกรรมที่สถาบันจ่ายค่าธรรมเนียม กิจกรรมที่สมาชิกจ่ายค่าธรรมเนียม
1.การประชุมวิชาการประจำปี 8.กิจกรรมรหัส 1-7 และ 41 ที่ไม่ได้จัดโดยสถาบันฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์
2.การอบรมฟื้นฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น 9.การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ 10.การประชุมวิชาการระหว่างห้องปฏิบัติการ
4.การสัมมนาทางวิชาการ 11.การประชุมวิชาการระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน
5.การอภิปรายหมู่ 12.การเสนอพยาธิสภาพผู้ป่วยที่น่าสนใจ
6.การบรรยายชุดวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 13.วารสารสโมสร
7.การบรรยายพิเศษ 14.กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
41.การประชุมวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 15.การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
16.การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อสำเร็จรูป
17.การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน**
18.การสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ**
19.การแต่งหนังสือหรือตำราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
20.การเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายในเนื้อหาวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
21.การสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
22.การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
23.การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และการแพทย์
24.นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการแพทย์
25.การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์วารสารวิชาการ
26.การเสนอผลงานในทางวิชาการ
27.การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการ ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
28.การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทางวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์
29.การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย
30.การอ่านผลงานเพื่อประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
31.การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
32.การประชุมบริหารจัดการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
33.โครงการสำรวจผู้รับบริการ
34.โครงการสำรวจสภาวะสุขภาพในชุมชน
35.การร่วมพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ จนผ่านการรับรอง
36.เป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (เครือข่าย) หรือเป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพของหน่วยรับรอง
37.เป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพ การศึกษา
38.การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่ต่อยอดของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือหลักสูตรที่เกื้อกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
39.การศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตรหรือหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
40.การศึกษาในหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ

หมายเหตุ

สถาบันในที่นี้หมายถึงหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิหรือเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันจัดอบรมกับทางสภาเทคนิคการแพทย์เรียบร้อยแล้ว

สมาชิกที่ต้องการขออนุมัติคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) จากกิจกรรมที่สมาชิกจ่ายค่าธรรมเนียมเอง สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท/รอบการต่ออายุใบอนุญาต (ปีละเพียง 100 บาท) ก่อน เพื่อขออนุมัติคะแนน โดยสามารถขออนุมัติคะแนนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในทุกกิจกรรม

**กิจกรรมนี้ไม่ต้องขอยื่นคะแนนในระบบสารสนเทศ