มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

Laboratory Quality Accreditation

สถิติห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง