คู่มือนักเทคนิคการแพทย์มือใหม่

การเป็นสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพ

ผู้ที่จบการศึกษาและได้รับปริญญาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์สามารถขอสมัครเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องสมัครสอบขอวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้หากบัณฑิตสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนผ่านแล้วจะสามารถสมัครขอขึ้นทะเบียนและเป็นสมาชิกพร้อมกันได้ โดยผลการสอบสำหรับผู้ที่สอบผ่านแล้วสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี หากเกิน 2 ปีแล้วไม่ได้ขึ้นทะเบียนจะต้องทำการสอบใหม่

ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2567 เป็นต้นไปการสมัครสมาชิกและขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการต่ออายุใบอนุญาตสามารถดำเนินการได้บนระบบ One Platform เท่านั้น โดยเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามประกาศของสภาเทคนิคการแพทย์

กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับทางวิชาชีพ

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับผู้รับบริการและการฟ้องร้องกับผู้ประกอบวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯลฯ และควรให้บริการโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัดและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดเวลา

นักเทคนิคการแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อขออนุมัติและสะสมคะแนนที่เรียกว่าคะแนน CMTE โดยต้องสะสมไม่น้อยกว่า 50 คะแนนเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตซึ่งมีอายุ 5 ปี หากนักเทคนิคการแพทย์ไม่สามารถสะสมแต้มคะแนนได้ครบจะไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ ทำให้ไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้หลังจากวันหมดอายุ ทางสภาเทคนิคการแพทย์จึงขอแนะนำให้นักเทคนิคการแพทย์มือใหม่หมั่นตรวจสอบคะแนนของตนในระบบเป็นประจำและศึกษาประเภทและรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการขออนุมัติคะแนนโดยเฉพาะกิจกรรมที่สมาชิกสามารถขอได้ด้วยตนเองซึ่งมีจำนวนกิจกรรมมากกว่ากิจกรรมที่จัดโดยสถาบันจัดอบรม