CMTE

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์

ประธานอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์

ทนพญ. ทัศนีย์ สกุลดำรงค์พานิช

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์

ทนพญ.กฤตญา ลือชานิมิตจิต