ปริญญาที่ได้รับการรับรองโดยสภาฯ

ปริญญาที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรอง

บัณฑิตที่ได้รับปริญญาจากสถาบันและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกและขอสอบวัดความรู้และขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบัน ระยะเวลาการรับรองถึงสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ
หลักสูตร สถาบัน ปริญญา
1 เทคนิคการแพทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2571 2571 2571
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2570 2570 2570
3 เทคนิคการแพทย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2570 2569 2569
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2569 2569 2569
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2569 2568 2568
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยพะเยา 2569 2568 2568
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2568 2568 2568
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2568 2568 2568
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2570 2567 2567
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต 2569 2567 2567
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2568 2567 2567
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) วิทยาลัยนครราชสีมา 2568 2567 2567
13 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2567 2567 2567
14 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2567 2567 2567
15 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2568 2567 -* รับรองปริญญาเมื่อมีผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกของหลักสูตร
16 เทคนิคการแพทยบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2571 2566 -* รับรองปริญญาเมื่อมีผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกของหลักสูตร
17 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง 2566 2566 2566 รับรองปริญญาเมื่อมีผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ของผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกของหลักสูตร