ปริญญาที่ได้รับการรับรองโดยสภาฯ

ปริญญาที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรอง

บัณฑิตที่ได้รับปริญญาจากสถาบันและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกและขอสอบวัดความรู้และขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

ชื่อคณะ สถาบัน ประเภทหลักสูตร ระยะเวลารับรอง หมายเหตุ
สำนักสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไทย สิ้นปีการศึกษา 2566
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย สิ้นปีการศึกษา 2567
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย สิ้นปีการศึกษา 2567
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ไทย สิ้นปีการศึกษา 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไทย สิ้นปีการศึกษา 2567
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย สิ้นปีการศึกษา 2567
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ไทย สิ้นปีการศึกษา 2567
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไทย สิ้นปีการศึกษา 2568
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไทย สิ้นปีการศึกษา 2568
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย สิ้นปีการศึกษา 2568
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไทย สิ้นปีการศึกษา 2568
คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ไทย สิ้นปีการศึกษา 2568
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ไทย สิ้นปีการศึกษา 2566 รับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
สำนักสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นานาชาติ สิ้นปีการศึกษา 2565 รับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย สิ้นปีการศึกษา 2569
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย สิ้นปีการศึกษา 2569
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย สิ้นปีการศึกษา 2570