ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ด้วยการตรวจเลือดสด (Live Blood Analysis) ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these