ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ด้วยการตรวจเลือดสด (Live Blood Analysis) ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

You may also like these