คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ วาระ 7 พ.ศ. 2566 – 2569

1. คณะอนุกรรมการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์
2. คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
3. คณะอนุกรรมการวิชาการสภาเทคนิคการแพทย์
4.
คณะอนุกรรมการกฎหมาย

5. คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

6. คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
7.
 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these