2023

ประกาศจากสภาเทคนิคการแพทย์

คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ วาระ 7 พ.ศ. 2566 – 2569

1. คณะอนุกรรมการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ 2. คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 3. คณะอนุกรรมการวิชาการสภาเทคนิคการแพทย์ 4.คณะอนุกรรมการกฎหมาย 5. คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 6. คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 7. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์