ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ เกี่ยวกับใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2567

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these