ประกาศการการเลือกตั้ง การลงคะแนนและการนับคะแนนกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ ๗

ขอเชิญสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ทุกท่านลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาฯ วาระที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๙) ผ่านช่องทาง E-voting หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ https://confirm-mtc.iapp.co.th ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ หากหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบันไม่ตรงกับในระบบกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these