ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ใช้คำหรือข้อความที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2566

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these