มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

การสนับสนุนการประชุม LA forum 2022

                           ขอเชิญผู้แทนบริษัทเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงเพื่อแสดงความจำนงสนับสนุนการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่