เวชศาสตร์จีโนม

หลักสูตรเวชศาสตร์จีโนมที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์

ชื่อหลักสูตร/รายวิชาที่เปิดสอน สถาบันที่จัดสอน อนุมัติเมื่อ หมายเหตุ
วิชา MTH371 อณูชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Molecular Medicine) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 19/12/2565
วิชา MTH372 การแพทย์แม่นยำสำหรับเทคนิคการแพทย์ (Precision Medicine for Medical Technology) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 19/12/2565
วิชา MTPM 0201 พันธุศาสตร์และจีโนมของมนุษย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9/10/2566
วิชา MTPM 0202 การแพทย์แม่นยำระดับโมเลกุลและชีวสารสนเทศทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9/10/2566
วิชา MTPM 0203 การแพทย์แม่นยำและการประยุกต์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9/10/2566

รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่มีคุณสมบัติของผู้ให้บริการเวชศาสตร์จีโนม ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามข้อ 2 (1) และ(2) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

Generated by wpDataTables