ประกาศสภา

Lab Anywhere

สภาเทคนิคการแพทย์ให้ความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในโครงการ Lab Anywhere ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์