Hot News

เอกสารที่ต้องใช้ในการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง การสมัครสถาับันหลักและสถาบันสมทบ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ
เรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านลงคะแนนเลือก ตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.2557-2560

เรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านลงคะแนนเลือก ตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.2557-2560 จำนวน 12 คน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 – 17 มีนาคม 2557

ข้อแนะนำ
1. ให้ใช้บัตรเลือกตั้งซึ่งออกโดยคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้งเท่านั้น
2. ให้ใช้หมึกสีเดียวกันตลอดและกรณีที่มีการแก้ไข ขูด ลบ ขีด ฆ่า ณ ที่ใดๆให้ลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง
3. เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวนไม่เกิน 12 คน โดยทำเครื่องหมาย X เท่านั้น ลงในช่องทำเครื่องหมายหลังหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ท่านเลือก
4. ลงรายมือชื่อและกรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล และเลขที่ใบอนุญาตของท่านให้ครบถ้วนตัวบรรจง
5. ส่งบัตรเลือกตั้งทำได้ 2 วิธี คือ
ก. ส่งบัตรด้วยตนเอง ณ สภาเทคนิคการแพทย์ อาคาร B ชั้น 2 (ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยปิดหีบบัตรเลือกตั้ง เวลา 16.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2557
อนุโลมให้ส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ มาที่ สภาเทคนิคการแพทย์ ตามที่อยู่ในข้อ ก ต้องส่งถึงสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 16.00 น.

สามารถดูรายละเอียดข้อห้ามและบัตรเสียได้ที่เอกสารที่แนบในซองบัตรเลือกตั้งและเอกสารแนะนำตัวค่ะ

http://www.youtube.com/watch?v=NdBbJ_70Pq0

ข่าวสารจากนายกสภา

แถลงการณ์ของนายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ....ระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการคุกคาม ข่มขู่สถานพยาบาลโดยการยิงระเบิดใส่โรงพยาบาลและขู่ตัดน้ำ ตัดไฟของสถานพยาบาล ซึ่งไม่มีประเทศไหน หรือผู้ใดเขา่ทำกันแม้ในยามสงครามสถานพยาบาลทุกแห่งเปิดให้ในการรักษาพยาบาลด้วยจริยธรรมทางการแพทย์โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และ ความเชื่อ แม้กระทั่งศัตรูเราก็ให้การรักษาอย่างดีที่สุดตามความสามารถ แต่เรื่องความเชื่อและความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นสิทธิ์ของคนไทยทุกคน ซึ่งจะต้องยอมรับความแตกต่าง จะบังคับให้ทุกคนเชื่อหรื่อคิดเหมือนเราทุกคนไม่ได้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 64 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับคนทั่วไป ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ และในมาตรา 45 บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และ การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจำกัดเสรีภาพจะกระทำไม่ได้ที่ประชุมนายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพเรียกร้อง ขอให้ยุติ ความรุนแรงที่พุ่งเป้าต่อบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาล ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรม นายกสภาวิชาชีพขอเรียกร้องให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสภาวิชาชีพด้านสุขภาพขอให้กำลังใจแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ... 10 มีนาคม 2557...นายกแพทยสภา     นายกสภาการพยาบาล     นายกสภาเภสัชกรรม     นายกทันตแพทยสภา  นายกสภาเทคนิคการแพทย์     นายกสภากายภาพบำบัด... ...สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบ
อ่านต่อ

LA สนับสนุนโดย สปสช 2557

  
อัพเดทล่าสุด [2012-11-22 16:42:00]
อ่านต่อ

Login

Username :
password : Login
Lost password | Register