Hot News

แจ้งสถานที่จัดอบรมหลักสูตร MTC-LA 08 รุ่น 4 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.

 ขอแจ้งสถานที่จัดอบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 MTC-LA 08 รุ่น 4  วันที่ 28-29 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมทีเคพาเลซ   ถ.แจ้งวัฒนะ  หลักสี่ กทม.  และขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 15 สิงหาคม   2558
รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนและเป็นพลังสำคัญให้แก่ระบบคุณภาพมาตรฐานเทคนิคการแพทย์

รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนและเป็นพลังสำคัญให้แก่ระบบคุณภาพมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2557 จาก สภาเทคนิคการแพทย์

1. ผู้ได้รับรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่น ด้านคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
 - นาบแพทย์แสวง หอมนาน นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครนายก
 - นายแพทย์บัวเรศ ศรีประทักษ์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์
 - นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดระนอง
 - นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
 - นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
 2.เทคนิคการแพทย์ดีเด่นที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
 - ดร.ทนพญ.ชลธิชา กิตตินันทวรกุล ศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
 - ทนพญ.เรขวรรณ เรขะคณะกุล แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์ วัณโรค สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 - ทนพญ.วรางคณา อ่อนทรวง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวสารจากนายกสภา

สารจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ อวยพรปีใหม่ 2558         คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระปี 2557-2560 ชุดที่ 4 นี้ เริ่มเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้งหมด 11 ชุด ซึ่งมีเพิ่มจากชุดเดิม 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ มีคณะทำงานทั้งหมด 3 ชุด เพิ่มจากเดิม 1 ชุด คือ คณะทำงานโครงสร้างมาตฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ประเทศไทย (Lab Benchmarking Survey) มีศูนย์รับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สภาเทคนิคกาแพทย์ ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ได้รับรอง LA ไปแล้วทั้งหมด 829 แห่งทั่วประเทศ         สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติให้บัณฑิตขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มี 11 แห่ง และสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอนรอบละ 1 ปี ถึงปีการศึกษา 2557 มี 3 แห่ง จำนวนสมาชิกที่ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จำนวน 14,500 คน         ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ผมในนามของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เปี่ยมด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ รศ. ทนพ. สมชาย  วิริยะยุทธกร   นายกสภาเทคนิคการแพทย์
อ่านต่อ

LA สนับสนุนโดย สปสช 2558

  
อัพเดทล่าสุด [2014-12-15 09:00:00]
อ่านต่อ

Login

Username :
password : Login
Lost password | Register