Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

Update ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรบริหารห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 8-10  กันยายน 2553 ณ โรสการ์เด้น สวนสามพราน จ.นครปฐมกรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม 1500 บาท ตามเลขที่บัญชีที่แจ้งในใบสมัคร ภายในวันที่ 6 กันยายน 2553และเลื่อนการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2553


เชิญสมัครอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารห้องปฏิบัติการยุคใหม่" รุ่นที่ 3

ขอเชิญ นักเทคนิคการแพทย์  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ หรือเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการ  เข้าอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารห้องปฏิบัติการยุคใหม่"  รุ่นที่ ...


update รายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการตรวจติดตามภายในรุ่นที่ 4

update รายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการตรวจติดตามภายใน  รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 23-24  สิงหาคม  2553


การคำนวณค่าตอบแทนตามค่าผันแปรตามภาระงานสาขาเทคนิคการแพทย์ (ฉบับร่าง ธันวาคม 2552)

สืบเนื่องจากสาถานะการณ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน    มีแนวโน้มจะผันแปรตามปริมาณงานที่มากขึ้นและ ภาระงานความรับผิดชอบที่สูงขึ้น             ดังนั้นนักเทคนิคการแพทย์ควรศึกษาวิธีการคำนวณภาระงาน และ เก็บข้อมูลต่างๆที่จำเป็น       สำหรับการคำนวณ เช่น ปริมาณงาน จำนวนผู้ป่วยประเภทต่างๆที่ให้บริการ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยรพ เครือข่ายในเขตที่ให้บริการ จำนวนแพทย์สาขาต่างที่ส่งผู้ป่วยมารับการตรวจทดสอบ ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์       ในปี 2552 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ ระเบียบค่าตอบแทนฉบับต่างๆ เช่น ฉบับที่ 4   ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7    ซึ่งในบางฉบับได้มีการกล่าวถึง  ค่าผันแปร (K) ที่กำหนดให้ใช้ในประกอบการคำนวณค่าตอบแทนด้วย   คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ศึกษาข้อมูลและวิธีการต่างๆสำหรับการคำนวณ มาจัดทำเป็นฉบับร่าง   เพื่อการพิจารณาดังรายละเอียด ที่แสดงไว้เป็นตัวอย่าง     แต่ยังไม่ได้มีการประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการ  เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลไว้เบื้องต้น จึงได้เผยแพร่ข้อมูลฉบับร่างนี้ไว้เพื่อการศึกษานำไปใช้งานของผู้เกี่ยวข้องต่อไปศิริรัตน์   ลิกานนท์สกุลรองเลขาธิการ  สภาเทคนิคการแพทย์


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในรุ่นที่ 3  จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่  16-17  สิงหาคม  2553และรุ่นที่ 4  จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม  2553การรับสมัครจะสมบูรณ์ครบถ้วน เมื่อผู้สมัครโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม 1000 บาท   เข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์   ชื่อบัญชี “สภาเทคนิคการแพทย์(ฝึกอบรม)” เลขที่บัญชี  9510022055  และ FAX ใบโอนเงินที่ 02-8840430  ต่อ  36053  ภายในวันที่ 12  สิงหาคม  2553(ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)    


ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 3 และ 4

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ฉบับปี 2551 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4  กรุณาส่งใบสมัครพร้อมกับระบุเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ  ทาง e-mail:  mttrain51@gmail.com ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2553  ประกาศรายชื่อผู้รับพิจารณาเข้าอบรมทั้ง 2 รุ่น ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2553 เมื่อได้รับพิจารณาเข้าอบรมแล้ว การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อท่านโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม 1000 บาท เข้าบัญชี"สภาเทคนิคการแพทย์(ฝึกอบรม)" ตามเลขที่บัญชีในใบสมัคร   (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)และ FAX ใบโอนเงินที่ 02-8840430 ต่อ 36053  ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 


ตัวอย่างการใช้ Excel พื้นฐาน เพื่อการบันทึกรายการวัสดุและประเมินผู้ขาย

ตัวอย่างการใช้ Excel พื้นฐาน เพื่อการลงบันทึกรายการวัสดุที่จัดซื้อและการประเมินผู้ขาย สำหรับห้องปฏิบัติการขนาดเล็กให้ใช้งานอย่างง่าย ๆ และสอดคล้องตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในเรื่องการบันทึกรายการจัดซื้อและการประเมินผู้ขาย    สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมตามเกณฑ์ประเมินผู้ขายของหน่วยงาน   ให้ทดลองใช้ และ feed back เพื่อการปรับปรุงได้ที่ wanika.manorom@gmail.com วรรณิกา  มโนรมณ์


สภาเทคนิคการแพทย์ เชิญฟังบรรยายเรื่อง “วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่”

       วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องบุหรี่ ?ทำไมนักเทคนิคการแพทย์จึงควรมีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ?            สภาเทคนิคการแพทย์  เชิญฟังบรรยายเรื่อง “วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่”  โดย ผศ.ทนพ.พิศิษฐ์ นามจันทรา ประธานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องมาบตาพุด โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ท่านผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย จะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าของสภาเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนโดย สสส.   


รายงานผลการสัมมนาระดับชาติว่าด้วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพและการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

รายงานผลการสัมมนาระดับชาติว่าด้วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพและการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่านผู้สนใจกรุณา down load เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลวิธีในการพัฒนาคุณภาพต่อไป


คนดีวันละคน : ๒๒๕. ศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

คนดีวันละคน : ๒๒๕. ศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล            ศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล เป็นทั้งนักบริหารและนักวิชาการที่มีความสามารถสูงและคุณธรรมสูงมาก             จากการไปเยี่ยมชื่นชมคณะเทคนิคการแพทย์เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๓   ฟังการบรรยายสรุปวิธีคิดในการบริหารจัดการคณะ ทำให้ผมเห็นความสามารถด้านการบริหารของท่าน    ว่าท่านบริหารแบบทันสมัยมาก   ความเป็นที่ยอมรับเห็นได้จากท่านเป็นคณบดีไปแล้ว ๒ สมัย แล้วไปเป็นรองอธิการบดี ๑ สมัย    ตอนนี้กลับมาเป็นคณบดีอีกเป็นสมัยที่ ๓   ได้เห็นผลงานวิจัยของคณะที่ท่านเล่า สะท้อนภาพความเป็นนักวิชาการชัดเจนมาก   และมีประจักษ์พยานคือท่านมีผลงานวิจัยที่นำสมัยมาก จึงเป็นผู้บริหารที่มีตำแหน่งวิชาการเป็นถึงศาสตราจารย์           ท่านเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน   และเห็นคุณค่าของคนเล็กคนน้อย    ดังที่ท่านมักจะอวดคนสวนคนเดียวของคณะคือคุณสมศักดิ์ ที่ป็นคนรักต้นไม้ รักสวนที่ตนเป็นผู้จัด          ท่านได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผมได้มีโอกาสไปแสดงความยินดีด้วย ดังรูป        วิจารณ์ พานิช๑๔ มี.ค. ๕๓  ศ. ดร. วีระพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล จาก http://gotoknow.org/blog/thaikm/344714


Page 16 From 30 | <...121314151617181920...>