Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2553

กิจกรรมของสภาเทคนิคการแพทย์   เนื่องในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี  ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2553    


โปรแกรมการหาเวลาปั่นอ่านเซลล์และโปรแกรมหาความแรงของแอนติบอดี้ในงานธนาคารเลือด

โปรแกรมการหาเวลาที่เหมาะสมในการปั่นอ่านเซลล์และโปรแกรมหาความแรงของแอนติบอดี้(Potency)  ในงานธนาคารเลือด รุ่นทดลอง  โปรดศึกษาวิธีใช้งานก่อนนำไปใช้   หากมีข้อเสนอแนะในการใช้งาน กรุณาติดต่อ ithiritchao@gmail.com  เพื่อการพัฒนาโปรแกรมต่อไป จัดทำโดย ทนพ.อิทธิฤทธิ์ เชาวน์เลิศ   


ขอเชิญสมาชิกแสดงความคิดเห็นในแบบบันทึกความเห็นของภาคีสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 1

รศ.สมชาย  วิริยะยุทธกร  นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ รศ.ดร.ฉัตรเฉลิม  อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าร่วมประชุมในนามเครือข่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สานพลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์  เป็นประธาน โดยคณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้ขอความร่วมมือจากเครือข่ายวิชาชีพ ให้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและประเด็นที่ควารปรับปรุงในเอกสารหลักและ/ร่างข้อมติของระเบียบวาระการประชุม สภาเทคนิคการแพทย์จึงขอความร่วมมือมายังสมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็นในแบบบันทึกความเห็นของภาคีสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 1  และส่งแบบบันทึกความคิดเห็น มาที่ สภาเทคนิคการแพทย์ Fax 02-8840430 ต่อ 36053 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 (รายละเอียดดังเอกสารแนบค่ะ)


ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนและผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ

ตัวอย่างแบบฟอร์มการกำหนดหัวข้อในแผนการทบทวนระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และนำมาใช้บันทึกผลการทบทวน เชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ควรดำเนินการต่อไป หน่วยงานอาจปรับปรุงเพิ่มเติมหัวข้อการท...


Update ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรบริหารห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 8-10  กันยายน 2553 ณ โรสการ์เด้น สวนสามพราน จ.นครปฐมกรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม 1500 บาท ตามเลขที่บัญชีที่แจ้งในใบสมัคร ภายในวันที่ 6 กันยายน 2553และเลื่อนการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2553


เชิญสมัครอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารห้องปฏิบัติการยุคใหม่" รุ่นที่ 3

ขอเชิญ นักเทคนิคการแพทย์  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ หรือเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการ  เข้าอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารห้องปฏิบัติการยุคใหม่"  รุ่นที่ ...


update รายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการตรวจติดตามภายในรุ่นที่ 4

update รายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการตรวจติดตามภายใน  รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 23-24  สิงหาคม  2553


การคำนวณค่าตอบแทนตามค่าผันแปรตามภาระงานสาขาเทคนิคการแพทย์ (ฉบับร่าง ธันวาคม 2552)

สืบเนื่องจากสาถานะการณ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน    มีแนวโน้มจะผันแปรตามปริมาณงานที่มากขึ้นและ ภาระงานความรับผิดชอบที่สูงขึ้น             ดังนั้นนักเทคนิคการแพทย์ควรศึกษาวิธีการคำนวณภาระงาน และ เก็บข้อมูลต่างๆที่จำเป็น       สำหรับการคำนวณ เช่น ปริมาณงาน จำนวนผู้ป่วยประเภทต่างๆที่ให้บริการ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยรพ เครือข่ายในเขตที่ให้บริการ จำนวนแพทย์สาขาต่างที่ส่งผู้ป่วยมารับการตรวจทดสอบ ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์       ในปี 2552 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ ระเบียบค่าตอบแทนฉบับต่างๆ เช่น ฉบับที่ 4   ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7    ซึ่งในบางฉบับได้มีการกล่าวถึง  ค่าผันแปร (K) ที่กำหนดให้ใช้ในประกอบการคำนวณค่าตอบแทนด้วย   คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ศึกษาข้อมูลและวิธีการต่างๆสำหรับการคำนวณ มาจัดทำเป็นฉบับร่าง   เพื่อการพิจารณาดังรายละเอียด ที่แสดงไว้เป็นตัวอย่าง     แต่ยังไม่ได้มีการประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการ  เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลไว้เบื้องต้น จึงได้เผยแพร่ข้อมูลฉบับร่างนี้ไว้เพื่อการศึกษานำไปใช้งานของผู้เกี่ยวข้องต่อไปศิริรัตน์   ลิกานนท์สกุลรองเลขาธิการ  สภาเทคนิคการแพทย์


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในรุ่นที่ 3  จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่  16-17  สิงหาคม  2553และรุ่นที่ 4  จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม  2553การรับสมัครจะสมบูรณ์ครบถ้วน เมื่อผู้สมัครโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม 1000 บาท   เข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์   ชื่อบัญชี “สภาเทคนิคการแพทย์(ฝึกอบรม)” เลขที่บัญชี  9510022055  และ FAX ใบโอนเงินที่ 02-8840430  ต่อ  36053  ภายในวันที่ 12  สิงหาคม  2553(ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)    


ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 3 และ 4

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ฉบับปี 2551 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4  กรุณาส่งใบสมัครพร้อมกับระบุเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ  ทาง e-mail:  mttrain51@gmail.com ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2553  ประกาศรายชื่อผู้รับพิจารณาเข้าอบรมทั้ง 2 รุ่น ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2553 เมื่อได้รับพิจารณาเข้าอบรมแล้ว การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อท่านโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม 1000 บาท เข้าบัญชี"สภาเทคนิคการแพทย์(ฝึกอบรม)" ตามเลขที่บัญชีในใบสมัคร   (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)และ FAX ใบโอนเงินที่ 02-8840430 ต่อ 36053  ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 


Page 16 From 31 | <...121314151617181920...>