Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

 รศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ แถลงผลการนับคะแนน การเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ส่วนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิก วาระ พ.ศ.2551-2554 มีสมาชิกส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง 2121 ใบ เป็นบัตรดี 2082 ใบ บัตรเสีย 39 ใบ มีสมาชิกงดออกเสียง 25 คน   ติดตามผลการเลือกตั้งได้ในประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ   ภาพการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2551-2554


ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2551-2554 หมายเลขชื่อ-สกุลคะแนน7รองศาสตราจารย์สมชาย     วิริยะยุทธกร10899รองศาสตราจารย์ยุพา     เอื้อวิจิตรอรุณ108033ศาสตราจารย์อานนท์     บุญยะรัตเวช105231นายสุพรรณ     ฟู่เจริญ9922นางวรรณิกา     มโนรมณ์9831นายยุทธนา       หมั่นดี95321นายประสิทธิ์     ชนะรัตน์9296รองศาสตราจารย์พรรณี     พิเดช8668นายสมชัย      เจิดเสริมอนันต์8483นางนัยนา     วัฒนศรี76122พลตรีหญิงอ้อยทิพย์   ณ    ถลาง7075นางศิริรัตน์      ลิกานนท์สกุล660


ข้อมูลสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง

 คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งข่าวการเลือก ตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2551-2554 ดังนี้                1.  ขณะนี้ได้มีสมาชิกส่งบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนมายังสภาเทคนิคการแพทย์จำนวน 300   ราย                 2. มีสมาชิกบางท่านแจ้งว่ายังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งและเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร ทางคณะ อนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกให้ปฏิบัติดังนี้                                2.1 ตรวจสอบไปยังที่อยู่เดิมตามที่แจ้งไว้กับกองการประกอบโรคศิลปะหรือสภาเทคนิคการแพทย์ว่ามีเอกสารจากสภาเทคนิคการแพทย์ส่งมาให้หรือไม่ เนื่องจากบางท่านย้ายไปทำงานในจังหวัดอื่นแต่ยังไม่ได้แจ้งย้ายที่อยู่ รวมทั้งที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนยังเป็นที่อยู่เดิม ในกรณีนี้ทางคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ จะไม่ออกบัตรเลือกตั้งให้ใหม่                                2.2 ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากสมาชิกได้แจ้งย้ายที่อยู่กับอำเภอ/สำนักงานเขต รวมทั้งเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเป็นที่อยู่ใหม่แล้ว ขอให้ติดต่อรับบัตรเลือกตั้งที่สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ ชั้น 4 ถนนสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยขอให้เตรียมหลักฐานคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นต่อเจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์ ทางคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ จะยกเลิกบัตรเลือกตั้งเดิมและออกบัตรเลือกตั้งให้ใหม่                                    หากสมาชิกไม่สามารถมารับบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง อนุโลมให้มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้โดยขอให้มีหลักฐานคือ ใบมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ โดยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ใบมอบอำนาจสามารถ download ได้จาก website ของสภาเทคนิคการแพทย์ (http://www.mtcouncil.org)                                2.3 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งอื่นๆ อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เป็นผู้วินิจฉัย


ประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ 34 คน

 ผู้มีสิทธิออกเสียง กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ประวัติผู้สมัครฯ ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งส่งมา เพื่อพิจารณา


รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งส่งมา เพื่อดูรายชื่อผู้สมัคร


ข่าวจากคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

 วันที่ 4 มีนาคม 2551ขอแจ้งจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ดังนี้    จำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 34 คน แบ่งเป็น        ผู้ที่มาสมัครด้วยตนเอง 15 คน        ฝากใบสมัครมากับผู้สมัครท่านอื่น 9 คน        ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 10 คนทางคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกำลังตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ฯและจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551 พิศิษฐ์ นามจันทรา


เสนอปรับค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

 จากการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 นายกสภาเทคนิคการแพทย์แจ้งว่า ตามที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ให้สภาเทคนิคการแพทย์เป็นแกนกลางเสนอความเห็นในการปรับค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพนั้น ได้ประชุมสหสาขาวิชาชีพเมื่อ 18 ก.พ. 51 และรวบรวมประเด็นต่างๆเป็นความเห็นในการขอปรับค่าตอบแทนฯ ทำเป็นหนังสือตอบกลับไปยังสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เมื่อ 19 ก.พ.51 ดังนี้สายงาน - สหสาขาวิชาชีพ (เสนอโดยที่ประชุมร่วม)หลักเกณฑ์ปี 2548 - ผู้ที่มีสิทธิขอรับค่าตอบแทนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขา ได้รับใบประกอบวิชาชีพ และดำรงตำแหน่งตรงตามสาขา ประกอบด้วย 1. นักเทคนิคการแพทย์2. นักรังสีการแพทย์3. นักกายภาพบำบัด4. นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย5. นักกิจกรรมบำบัด6. นักจิตวิทยาคลินิก7. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเหตุผลที่ขอปรับปรุง - ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาชีพมีความรับผิดชอบและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกัน ประกอบกับการปฏิบัติงานต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการพัฒนางานให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบางสาขางานมีความเสี่ยงอย่างสูงในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จึงจำเป็นจะต้องมีการแบ่งกลุ่มในการพิจารณาให้ค่าตอบแทนตามความเป็นธรรมและเหมาะสมเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ ในการให้บริการประชาชนในระบบสาธารณสุขเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จึงจะรักษาบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพทำงานอยู่ในระบบอย่างมีคุณภาพได้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา - ขอปรับปรุงการจัดกลุ่มใหม่ และอัตราค่าตอบแทนใหม่ดังนี้กลุ่มที่1 (อัตราไม่เกิน 2000/เดือน) ปฏิบัติหน้าที่หลักของหน้าที่ในตำแหน่งทั้ง 7 วิชาชีพตามที่ ก.พ.กำหนดกลุ่มที่2 (อัตราไม่เกิน 3000/เดือน) ปฏิบัติหน้าที่หลักของหน้าที่ในตำแหน่งทั้ง 7 วิชาชีพตามที่ ก.พ.กำหนด โดยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไปและมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้1.รับผิดชอบงานในสาขาด้านใดด้านหนึ่งของวิชาชีพ หรือ2.ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ หรือ3.ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง หรือ4.ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบวิชาชีพหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ5.ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ หรือ6.ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพของหน่วยงาน 


ด่วน! นักเทคนิคการแพทย์ สธ. ที่จะเลื่อน ซี 6 ขึ้นไป ต้องรีบส่งแบบประเมิน

 ข่าวจากการประชุม สธ. แจ้งว่า นักเทคนิคการแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสงค์จะเลื่อนระดับ ซี 6 ขึ้นไป ให้รีบส่งเอกสารการประเมินก่อน31 พ.ค.51 มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการรับการประเมินเลื่อนระด...


ข่าวจากคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 2/2551

 ข่าวจากคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ฉบับที่ 2/2551วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งให้สมาชิกทุกท่านทราบดังนี้1. จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 22 คน2. รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ได้ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทาง web site ของสภาเทคนิคการแพทย์ (http://www.mtcouncil.org) หากสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขชื่อ สกุล หรือแจ้งที่อยู่ที่ติดต่อได้ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (ดูรายละเอียดใน web site สภาเทคนิคการแพทย์) และส่งทาง e-mail มาที่คุณเตือนใจ พันชนะ (punchana2005@hotmail.com) หรือทางไปรษณีย์ที่สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ ชั้น 4 ถนนสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 110003. การส่งบัตรเลือกตั้งถึงสมาชิกภายในวันที่ 14 มีนาคม 2551 คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ จะจัดส่งบัตรเลือกตั้ง เอกสารแนะนำการลงคะแนน สำเนาประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ นามจันทราอนุกรรมการและเลขานุการ


แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก

การขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข่างล่าง แก้ไขและส่งทาง e-mail มาที่คุณเตือนใจ พันชนะ (punchana2005@hotmail.com) หรือทางไปรษณีย์ที่สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ ชั้น 4 ถนนสาธาร...


Page 16 From 26 | <...121314151617181920...>