Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน รุ่นที่ 1

โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน รุ่นที่ 1   โรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน  จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้สมัครที่มีรายชื่อดังกล่าว  กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม 1000 บาท   เข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์   ชื่อบัญชี “สภาเทคนิคการแพทย์(ฝึกอบรม)”  เลขที่บัญชี  9510022055     และ FAX ใบโอนเงินที่ 02-8840430  ต่อ  36053   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2553  การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับเอกสารการโอนเงินแล้ว


ขอเชิญสมัครประกวด Best Practice Awards on Hospital Point of Care Management

ขอเชิญ นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดงาน POCT ที่มีประสบความสำเร็จ มีแบบแผนและกลยุทธที่โดดเด่น เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเป็นตัวอย่างของการดำเนินงานให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ภายนอกห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลวัตถุประสงค์ 1. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และเทคนิคในพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  Hospital Piont of Care ของโรงพยาบาลต่าง ๆ 2. เพื่อสนับสนุนบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ ในการบริหารจัดการระบบคุณภาพของการใช้  เครื่องมือ POCT สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยการสนับสนุนและ     ประสานงานจากสหวิชาชีพ 3. เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ Point of Care ในประเทศไทยสู่ระดับมาตรฐานสากล กลุ่มเป้าหมายนักเทคนิคการแพทย์หรือทีมงานของโรงพยาบาลที่มีผลงานในการพัฒนางานระบบบริหารจัดการ POCT  ในองค์กร แนวทางการดำเนินงาน1. ผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทั้ง Poster Presentation และ Oral Presentation ต้องนำส่ง            ข้อมูลกิจกรรมตามหัวข้อที่กำหนดสมัครเข้าประกวด ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 25532. คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลกิจกรรม  และแจ้งกลับเพื่อยืนยันการนำเสนอผลงาน      ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 25533. ผู้ที่มีผลงานดีเด่นจะได้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 34     วันที่    21 เมษายน 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  พัทยา จังหวัดชลบุรี กรุณา Down load โครงการ และใบสมัครพร้อมหัวข้อในการนำเสนอกิจกรรมดำเนินการเพื่อส่งเข้าประกวด ได้ตามไฟล์แนบนี้ เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมประกวด และเงินรางวัล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  วรรณิกา  มโนรมณ์  081-8530611 หรือ e-mail: poctaward@gmail.com


ขอเชิญชวนขอรับการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพ(LA) สนับสนุนโดย สปสช

ขอเชิญชวนห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ที่ยังไม่เคยรับการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2551  สมัครเข้ารับการตรวจประเมิน LA โดยได้รับการสนับสนุนค่าตรวจประเมิน จาก สปสช.โปรดส่งใบสมัครและเอกสารประเมินตนเองตามที่ระบุในใบสมัครให้ครบถ้วน          ส่งที่ผู้ประสานงานการตรวจประเมิน คุณภัทราภรณ์ บุญขันท์ ตามที่อยู่ในใบสมัคร download ได้จาก web สภาเทคนิคการแพทย์นี้ ในหัวข้อเอกสาร-ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29  มกราคม 2553 เพื่อรับการตรวจประเมินตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม2553                     รับจำนวนจำกัด


สาส์นอวยพรปีใหม่ 2553

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2553 ผมในนามของสภาเทคนิคการแพทย์ ขอส่งความปรารถนาดี มายังท่านสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ในรอบปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองยังมีปัญหาอยู่ แต่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ยังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการใช้บริการการตรวจทางด้านเทคนิคการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนต่างก็มีหน้าที่ให้บริการอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันประกอบวิชาชีพได้อย่างสมบูรณ์ และให้ความร่วมมือกับสภาเทคนิคการแพทย์ในการผลักดันความก้าวหน้าของวิชาชีพในด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ สุขภาพอนามัยแข็งแรง ตลอดปี 2553 และต่อๆไป พร้อมนี้ผมขอส่งภาพถ่ายที่ผมถ่ายในงาน 4D Visual Light & Sound "พ่อ... The Greatest of the Kings The Greetings of the Land" มาให้ท่านทั้งหลายเพื่อเป็นสิริมงคลสืบต่อไป รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกรนายกสภาเทคนิคการแพทย์ 


เลขาธิการ และรองเลขาธิการวมกันมอบ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ เนื่องในโอกาสปีใหม่ และรับพร จาก นพ ไพจิตร์ วราชิต

ผู้แทน นายกสภาเทคนิคการแพทย์ (เลขาธิการ และรองเลขาธิการ)นายกสภากายภาพบำบัด   กรรมการชีพ นักรังสีการแพทย์  ผู้แทนสมาคมนักกิจกรรมบำบัด ( มอบกระเช้า ของขวัญ)  กรรมการวิชาชีพ นักจิตวิทยาคลินิค  นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย นักเทคโนโลยี่หัวใจ และ ทรวงอกร่วมกันมอบ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ เนื่องในโอกาสปีใหม่ และรับพร จาก นพ ไพจิตร์ วราชิตปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ตึกสป ชั้น 3 เมื่อ เช้าวันที่ 18 ธค 52 


ขอเชิญอบรมมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ขอเชิญ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เข้ารับการอบรม เรื่องมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2551  โดยไม่มีค่าลงทะเบียน  ส่วนค่าเดินทาง/ที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงเบิกจากต้นสังกัดรุ่นที่  5    วันพุธที่ 13   มกราคม  2553  จังหวัดอุบลราชธานี  ห้องประชุมปทุมวัน  โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี   ท่านผู้สนใจ ส่งใบสมัคร   ภายในวันที่  5  มกราคม 2553   ทางโทรสารไปยัง สภาเทคนิคการแพทย์       โทรสาร 02-8840430  ต่อ  36053    คุณเตือนใจ คุณวัชรี หรือ ส่งทางอีเมล์  ที่   mttrain51@gmail.com      


สำรวจรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จบ วท.บ. เทคนิคการแพทย์และยังไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้

ด้วยสภาเทคนิคการแพทย์มีความประสงค์สำรวจรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จบ วท.บ. เทคนิคการแพทย์  ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ และยังไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้   ขอให้กรอกข้อมูลมาตามไฟล์ แนบ ส่งที่ mtpersonnel@gmail.com  ภายใน 13 ธันวาคม 2552 จาก นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล     รองเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์(2551-2554)  email:  siratlik@gmail.com


แสดงความยินดี เปิดที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ใหม่

 ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล(ขวา)  มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้ รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์(ซ้าย)  เพื่อเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดี เปิดที่ทำการใหม่ เมื่อ วันที่ 9 กันยายน   2552   


ขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่องมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญ นักเทคนิคการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  เข้ารับการอบรมเรื่อง "มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551"วันพฤหัสบดีที่   26  พฤศจิกายน  2552  ณ  ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยนเรศวร          จังหวัดพิษณุโลก  โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนการอบรม   ส่วนค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  ส่งใบสมัครก่อนวันที่ 20  พฤศจิกายน  2552   ทางโทรสารไปยัง  สภาเทคนิคการแพทย์      โทร/โทรสาร 02-8840430  ต่อ  36053    คุณเตือนใจ คุณวัชรี                        หรือ ส่งทางอีเมล์  ที่      mttrain51@gmail.com      


ขอเชิญร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

ขอเชิญร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ของ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา


Page 16 From 29 | <...121314151617181920...>