Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก


ขอขอบพระคุณทุกที่เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี2551 รุ่นที่ 2 ซึ่งสิ้นสุดไปด้วยดี

             การอบรมมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี2551 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี จบลงไปด้วยดีค่ะ การอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมต่างพกความรู้เต็มกระเป๋าและรอยยิ้มเต็มหน้า กลับไปทั่วทุกคนค่ะ เพราะพี่วรรณิกาและพี่นัยนาต่างตั้งใจยิงทั้งความรู้และความมุขกันอย่างสนุกสนาน ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมต่างตาสว่างกันถ้วนหน้าค่ะ               ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมการอบรมและร่วมกิจกรรมของสภาเทคนิคการแพทย์มาโดยตลอดนะคะ พวกเราหวังว่าจำได้รับความร่วมมืออันดีเยี่ยมเช่นนี้ในโอกาสต่อไปค่ะ


แนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย: Blood Bank& Med Lab

 แนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการใช้ยา  มีที่มาจากการสัมมนาภาคีสภาวิชาชีพเพื่อสุขภาพ  ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในปี 2551 จำนวน 5 แห่ง และได้นำข้อคิดเห็นจากการสัมมนา จากผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร  นักเทคนิคการแพทย์  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย จากการรับเลือดและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ                      สาระสำคัญจากการการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวปฏิบัตินี้ ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการแพทยสภา ประจำปี 2551 วันที่ 5  กันยายน  2551  และนำไปปรับปรุงเป็นแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไป


คู่มือการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกรณีน้ำท่วมกรุงเทพฯฉับพลัน

 ตั้งสติ เตรียมตัวให้พร้อม รับมือคลื่นพายุพัดชายฝั่ง (Storm Surge)          ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นายสมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้ออกมายืนยันถึงการเตือนภัยปรากฏการณ์น้ำทะเลยกตัวสูง (Storm Surge) ซึ่งทำนายว่าอาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้  ทำให้ทางกรุงเทพมหานครได้จัดทำคู่มือ "คู่มือการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกรณีน้ำท่วมกรุงเทพฯฉับพลัน" ขึ้น โดยทางเว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์แห่งนี้ ได้นำมาให้ชาวเทคนิคการแพทย์ได้ดาวน์โหลด ไว้เป็นข้อมูลไว้รู้เท่าทันค่ะ...นอกจากไม่ตกยุคแล้ว...ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์สตอร์มเสริจ ถึงแม้ว่าโอกาสที่เกิดเหตุการณืนี้จะไม่มากก็ตาม...แต่การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือไว้ก่อน จะทำให้สามารถหนีอย่างปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ค่ะ


6 นายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ มีมติขอหยุดใช้ความรุนแรง

6 นายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ มีมติขอหยุดใช้ความรุนแรง  โดย ผู้จัดการออนไลน์ 29 สิงหาคม 2551 19:29 น.         นายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ 6 วิชาชีพ ทั้งแพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด มีมติขอทุกฝ่ายอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา              วันนี้ (29 ส.ค.) เมื่อเวลา 19.15 น.นายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ 6 วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 1.ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา นายกแพทยสภา 2.ศ.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล 3.ศ.พลโท พิศาล เทพสิทธา นายกทันตแพทยสภา 4.ศ.ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภาเภสัชกรรม 5.ผศ.สมชาย วิริยะยุทธการ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ 6.นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี นายกสภากายภาพบำบัด ได้มีมติร่วมกัน ขอร้องให้ทุกฝ่ายกรุณาอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาhttp://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9510000102458


แผนปฏิบัติการของเทคนิคการแพทย์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

 เนื่องจาก คุณพรสุรี พงษ์สุชาติ นักเทคนิคการแพทย์  ได้รับแต่งตั้งจากนายสมิทธ ธรรมสโรช ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  ให้ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการเตือนภัย (ซึ่งเป็นตัวแทนมาจากทั่วประเทศ) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมานั้น  ได้เขียนบทความเรื่อง "ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราควรจะมีแผนปฏิบัติการของเทคนิคการแพทย์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ" เพื่อกระตุ้นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และประชาชน ท่านสามารถ down load บทความนี้ได้


ข่าวการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

 รศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ แถลงผลการนับคะแนน การเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ส่วนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิก วาระ พ.ศ.2551-2554 มีสมาชิกส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง 2121 ใบ เป็นบัตรดี 2082 ใบ บัตรเสีย 39 ใบ มีสมาชิกงดออกเสียง 25 คน   ติดตามผลการเลือกตั้งได้ในประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ   ภาพการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2551-2554


ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2551-2554 หมายเลขชื่อ-สกุลคะแนน7รองศาสตราจารย์สมชาย     วิริยะยุทธกร10899รองศาสตราจารย์ยุพา     เอื้อวิจิตรอรุณ108033ศาสตราจารย์อานนท์     บุญยะรัตเวช105231นายสุพรรณ     ฟู่เจริญ9922นางวรรณิกา     มโนรมณ์9831นายยุทธนา       หมั่นดี95321นายประสิทธิ์     ชนะรัตน์9296รองศาสตราจารย์พรรณี     พิเดช8668นายสมชัย      เจิดเสริมอนันต์8483นางนัยนา     วัฒนศรี76122พลตรีหญิงอ้อยทิพย์   ณ    ถลาง7075นางศิริรัตน์      ลิกานนท์สกุล660


ข้อมูลสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง

 คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งข่าวการเลือก ตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2551-2554 ดังนี้                1.  ขณะนี้ได้มีสมาชิกส่งบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนมายังสภาเทคนิคการแพทย์จำนวน 300   ราย                 2. มีสมาชิกบางท่านแจ้งว่ายังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งและเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร ทางคณะ อนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกให้ปฏิบัติดังนี้                                2.1 ตรวจสอบไปยังที่อยู่เดิมตามที่แจ้งไว้กับกองการประกอบโรคศิลปะหรือสภาเทคนิคการแพทย์ว่ามีเอกสารจากสภาเทคนิคการแพทย์ส่งมาให้หรือไม่ เนื่องจากบางท่านย้ายไปทำงานในจังหวัดอื่นแต่ยังไม่ได้แจ้งย้ายที่อยู่ รวมทั้งที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนยังเป็นที่อยู่เดิม ในกรณีนี้ทางคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ จะไม่ออกบัตรเลือกตั้งให้ใหม่                                2.2 ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากสมาชิกได้แจ้งย้ายที่อยู่กับอำเภอ/สำนักงานเขต รวมทั้งเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเป็นที่อยู่ใหม่แล้ว ขอให้ติดต่อรับบัตรเลือกตั้งที่สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ ชั้น 4 ถนนสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยขอให้เตรียมหลักฐานคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นต่อเจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์ ทางคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ จะยกเลิกบัตรเลือกตั้งเดิมและออกบัตรเลือกตั้งให้ใหม่                                    หากสมาชิกไม่สามารถมารับบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง อนุโลมให้มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้โดยขอให้มีหลักฐานคือ ใบมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ โดยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ใบมอบอำนาจสามารถ download ได้จาก website ของสภาเทคนิคการแพทย์ (http://www.mtcouncil.org)                                2.3 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งอื่นๆ อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เป็นผู้วินิจฉัย


ประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ 34 คน

 ผู้มีสิทธิออกเสียง กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ประวัติผู้สมัครฯ ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งส่งมา เพื่อพิจารณา


Page 16 From 27 | <...121314151617181920...>