Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์โกอินเตอร์

เมื่อวันที่ 26 - 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค แห่งสหรัฐอเมริการ   (U.S. CDC) ได้มีการจัดประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ที่เมืองคิกาลิ ประเท...


Hospital Point of Care Management

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์โดยการสนับสนุนของบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเรื่อง การบริหารงานจัดการระบบ  Hospital Point of Care Management ในวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรม เดอะ ไทร์ด รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี  โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 50 ท่าน มีค่าลงทะเบียนท่านละ 1500 บาท ท่านสามรถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครทางโทรสาร(Electronics Fax)  02-8840430 ต่อ  36053 (24 ชั่วโมง) ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2552  สภาเทคนิคการแพทย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคุณสมบัติผู้เข้าอบรม และแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการ อบรมทาง e-mail ของท่าน ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ผู้เข้าอบรม ชำระค่าสมัครเข้าฝึกอบรม 1,500 บาท/ท่าน ชำระ ณ วันที่ฝึกอบรม 17 มิถุนายน 2552คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์


ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เมษายน 2552

 ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เมษายน 2552 กิจกรรมของเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือนมีนาคม-เมษายน 2552 มีดังนี้ 1.   เครือข่ายร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์จัดสัมมนาเรื่อง “การบูรณาการเรื่องยาสูบในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์” ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในการสัมมนาดังกล่าว ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา เป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์การบูรณาการเรื่องยาสูบเข้าสู่หลักสูตรแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ จัดกิจกรรมเรื่องบุหรี่ในการประชุมประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยจัดบรรยายเรื่อง “พิษภัยควันบุหรี่: หลักการและวิธีการให้คำปรึกษาแนะนำการเลิกบุหรี่” ในวันที่ 30 เมษายน 2552 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้ทราบถึงแนวทางการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการการตรวจทางเทคนิคการแพทย์ ในการบรรยายดังกล่าวทางเครือข่ายได้เรียนเชิญ นพ.นิพนธ์ จิริยะสิน จากหน่วยระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร


เรียนเชิญรับฟังบรรยายทางวิชาการ “Immunological Strategies for Treating Chronic Viral Infections”

 All WelcomeDepartment of Immunology and Office for Research and DevelopmentFaculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol UniversityInvites you to a special lectureProf. Rafi AhmedEmory Vaccine Center, Emory University, USA“Suttipant Sarasombath” Lecture room,11th Floor Adulyadejvikrom Building, Siriraj Hospital“Immunological Strategies for Treating Chronic Viral Infections”February 24, 2009 10.00-11.30 A.M.


โรงพยาบาลราชวิถี เปิดโครงการหน่วยรับบริจาคโลหิตปลอดบุหรี่

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดโครงการหน่วยรับบริจาคโลหิตปลอดบุหรี่


กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย  ประกอบด้วยจังหวัด เชียงราย  พะเยา แพร่ น่าน 


การประชุมผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ สภาเทคนิคการแพทย์

การประชุมผู้ตรวจประเมิน มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์  สภาเทคนิคการแพทย์วันที่ 20-21 พฤศจิกายน  2551เป้าหมาย  ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์   จำนวน 42 คน  ผู้ประสานงาน 3 คน  วัตถุประสงค์                                                                                                1.ผู้ตรวจประเมิน ได้รับการอบรมวิทยาการใหม่ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานฯ  และเทคนิคการตรวจประเมินที่ทันสมัย  2.ผู้ตรวจประเมินมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ปัญหา-อุปสรรค  เพื่อปรับปรุงขั้นตอนวิธีการและเทคนิคการตรวจประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 25513.เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินมีความรู้อันตรายและพิษภัยจากบุหรี่ และแนวทางเผยแพร่ความรู้ ความเสี่ยงต่อพิษภัยบุหรี ต่อบุคลากรในห้องปฏิบัติการ ภาพบรรยากาศในวันที่ 20 พ.ย. 2551 (ภาคเช้า) และ ร่วมรับประทานอาหารค่ำและแสดงมุทิตาจิต ต่อ พี่วรรณิกา ของเรา ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีนี้ และ สรุปผลในตอนเช้าในวันที่ 20 พ.ย. 2551 


ภาพรวมการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 เขียนโดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ Friday, 19 September 2008                   การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะมีขึ้นทั้งหมด ๖ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยในวันแรก (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. จัดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  พระบรมมหาราชวัง                วันที่สอง (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) เวลา ๐๗.๐๐ น. จัดพระราชพิธีเชิญพระโกศออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เวลา ๑๖.๓๐ น. จัดพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ และเวลา ๒๒.๐๐ น. จัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ฯ จริง ณ พระเมรุท้องสนามหลวง                วันที่สาม (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) เวลา ๐๘.๐๐ น. จัดพระราชพิธีเก็บพระอัฐิ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง                 วันที่สี่ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) เวลา ๑๖.๓๐ น. จัดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท                 วันที่ห้า (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) เวลา ๑๐.๓๐ น. จัดพระราชพิธีเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้น จัดพิธีเชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท                                วันที่หก (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) เวลา ๑๖.๓๐ น. จักพระราชพิธีรางคาร ณ อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา วัดราชบพิธสถิต มหาสีมาราม                 หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจากพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี      แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 05 October 2008 ) From  :   www.thainews.prd.co.th


ให้ข้าราชการและประชาชนไว้ทุกข์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเวลา 3 วัน

 ครม.  มีมติให้ข้าราชการและประชาชนไว้ทุกข์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่  14 – 16 พฤศจิกายน 2551  โดยสถานบริการให้งด การแสดงเพื่อความบันเทิงให้สถานีโทรทัศน์ควบคุมรายการให้เหมาะสม  สถานที่ราชการ  รัฐวิสาหกิจให้ลดธงชาติลงครึ่งเสา ข้อมูลจาก ::   สุทธา ปานวงษ์  สวท. นครราชสีมา  วันที่ ::  22/9/2551 From : http://ndc.prd.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=449&directory=2003&contents=123339


การประชุมคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 คณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ประชุมหารือผู้รับผิดชอบแผนงาน ปี 2551 จำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์  มห...


Page 16 From 28 | <...121314151617181920...>