Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการ และรองเลขาธิการวมกันมอบ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ เนื่องในโอกาสปีใหม่ และรับพร จาก นพ ไพจิตร์ วราชิต

ผู้แทน นายกสภาเทคนิคการแพทย์ (เลขาธิการ และรองเลขาธิการ)นายกสภากายภาพบำบัด   กรรมการชีพ นักรังสีการแพทย์  ผู้แทนสมาคมนักกิจกรรมบำบัด ( มอบกระเช้า ของขวัญ)  กรรมการวิชาชีพ นักจิตวิทยาคลินิค  นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย นักเทคโนโลยี่หัวใจ และ ทรวงอกร่วมกันมอบ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ เนื่องในโอกาสปีใหม่ และรับพร จาก นพ ไพจิตร์ วราชิตปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ตึกสป ชั้น 3 เมื่อ เช้าวันที่ 18 ธค 52 


ขอเชิญอบรมมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ขอเชิญ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เข้ารับการอบรม เรื่องมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2551  โดยไม่มีค่าลงทะเบียน  ส่วนค่าเดินทาง/ที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงเบิกจากต้นสังกัดรุ่นที่  5    วันพุธที่ 13   มกราคม  2553  จังหวัดอุบลราชธานี  ห้องประชุมปทุมวัน  โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี   ท่านผู้สนใจ ส่งใบสมัคร   ภายในวันที่  5  มกราคม 2553   ทางโทรสารไปยัง สภาเทคนิคการแพทย์       โทรสาร 02-8840430  ต่อ  36053    คุณเตือนใจ คุณวัชรี หรือ ส่งทางอีเมล์  ที่   mttrain51@gmail.com      


สำรวจรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จบ วท.บ. เทคนิคการแพทย์และยังไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้

ด้วยสภาเทคนิคการแพทย์มีความประสงค์สำรวจรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จบ วท.บ. เทคนิคการแพทย์  ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ และยังไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้   ขอให้กรอกข้อมูลมาตามไฟล์ แนบ ส่งที่ mtpersonnel@gmail.com  ภายใน 13 ธันวาคม 2552 จาก นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล     รองเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์(2551-2554)  email:  siratlik@gmail.com


แสดงความยินดี เปิดที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ใหม่

 ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล(ขวา)  มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้ รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์(ซ้าย)  เพื่อเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดี เปิดที่ทำการใหม่ เมื่อ วันที่ 9 กันยายน   2552   


ขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่องมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญ นักเทคนิคการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  เข้ารับการอบรมเรื่อง "มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551"วันพฤหัสบดีที่   26  พฤศจิกายน  2552  ณ  ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยนเรศวร          จังหวัดพิษณุโลก  โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนการอบรม   ส่วนค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  ส่งใบสมัครก่อนวันที่ 20  พฤศจิกายน  2552   ทางโทรสารไปยัง  สภาเทคนิคการแพทย์      โทร/โทรสาร 02-8840430  ต่อ  36053    คุณเตือนใจ คุณวัชรี                        หรือ ส่งทางอีเมล์  ที่      mttrain51@gmail.com      


ขอเชิญร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

ขอเชิญร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ของ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา


ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ที่ได้รับการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง President ของ Asia Association of Laboratory Scientists (AAMLS) โดยมีวาระ 4 ปี (2009-2013) โดย AAMLS จะประกอบด้วย 12 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และ ไทย


มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์โกอินเตอร์

เมื่อวันที่ 26 - 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค แห่งสหรัฐอเมริการ   (U.S. CDC) ได้มีการจัดประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ที่เมืองคิกาลิ ประเท...


Hospital Point of Care Management

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์โดยการสนับสนุนของบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเรื่อง การบริหารงานจัดการระบบ  Hospital Point of Care Management ในวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรม เดอะ ไทร์ด รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี  โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 50 ท่าน มีค่าลงทะเบียนท่านละ 1500 บาท ท่านสามรถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครทางโทรสาร(Electronics Fax)  02-8840430 ต่อ  36053 (24 ชั่วโมง) ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2552  สภาเทคนิคการแพทย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคุณสมบัติผู้เข้าอบรม และแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการ อบรมทาง e-mail ของท่าน ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ผู้เข้าอบรม ชำระค่าสมัครเข้าฝึกอบรม 1,500 บาท/ท่าน ชำระ ณ วันที่ฝึกอบรม 17 มิถุนายน 2552คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์


ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เมษายน 2552

 ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เมษายน 2552 กิจกรรมของเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือนมีนาคม-เมษายน 2552 มีดังนี้ 1.   เครือข่ายร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์จัดสัมมนาเรื่อง “การบูรณาการเรื่องยาสูบในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์” ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในการสัมมนาดังกล่าว ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา เป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์การบูรณาการเรื่องยาสูบเข้าสู่หลักสูตรแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ จัดกิจกรรมเรื่องบุหรี่ในการประชุมประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยจัดบรรยายเรื่อง “พิษภัยควันบุหรี่: หลักการและวิธีการให้คำปรึกษาแนะนำการเลิกบุหรี่” ในวันที่ 30 เมษายน 2552 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้ทราบถึงแนวทางการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการการตรวจทางเทคนิคการแพทย์ ในการบรรยายดังกล่าวทางเครือข่ายได้เรียนเชิญ นพ.นิพนธ์ จิริยะสิน จากหน่วยระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร


Page 16 From 29 | <...121314151617181920...>