Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จบ วท.บ. เทคนิคการแพทย์และยังไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้

ด้วยสภาเทคนิคการแพทย์มีความประสงค์สำรวจรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จบ วท.บ. เทคนิคการแพทย์  ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ และยังไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้   ขอให้กรอกข้อมูลมาตามไฟล์ แนบ ส่งที่ mtpersonnel@gmail.com  ภายใน 13 ธันวาคม 2552 จาก นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล     รองเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์(2551-2554)  email:  siratlik@gmail.com


แสดงความยินดี เปิดที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ใหม่

 ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล(ขวา)  มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้ รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์(ซ้าย)  เพื่อเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดี เปิดที่ทำการใหม่ เมื่อ วันที่ 9 กันยายน   2552   


ขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่องมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญ นักเทคนิคการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  เข้ารับการอบรมเรื่อง "มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551"วันพฤหัสบดีที่   26  พฤศจิกายน  2552  ณ  ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยนเรศวร          จังหวัดพิษณุโลก  โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนการอบรม   ส่วนค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  ส่งใบสมัครก่อนวันที่ 20  พฤศจิกายน  2552   ทางโทรสารไปยัง  สภาเทคนิคการแพทย์      โทร/โทรสาร 02-8840430  ต่อ  36053    คุณเตือนใจ คุณวัชรี                        หรือ ส่งทางอีเมล์  ที่      mttrain51@gmail.com      


ขอเชิญร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

ขอเชิญร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ของ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา


ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ที่ได้รับการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง President ของ Asia Association of Laboratory Scientists (AAMLS) โดยมีวาระ 4 ปี (2009-2013) โดย AAMLS จะประกอบด้วย 12 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และ ไทย


มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์โกอินเตอร์

เมื่อวันที่ 26 - 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค แห่งสหรัฐอเมริการ   (U.S. CDC) ได้มีการจัดประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ที่เมืองคิกาลิ ประเท...


Hospital Point of Care Management

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์โดยการสนับสนุนของบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเรื่อง การบริหารงานจัดการระบบ  Hospital Point of Care Management ในวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรม เดอะ ไทร์ด รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี  โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 50 ท่าน มีค่าลงทะเบียนท่านละ 1500 บาท ท่านสามรถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครทางโทรสาร(Electronics Fax)  02-8840430 ต่อ  36053 (24 ชั่วโมง) ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2552  สภาเทคนิคการแพทย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคุณสมบัติผู้เข้าอบรม และแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการ อบรมทาง e-mail ของท่าน ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ผู้เข้าอบรม ชำระค่าสมัครเข้าฝึกอบรม 1,500 บาท/ท่าน ชำระ ณ วันที่ฝึกอบรม 17 มิถุนายน 2552คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์


ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เมษายน 2552

 ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เมษายน 2552 กิจกรรมของเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือนมีนาคม-เมษายน 2552 มีดังนี้ 1.   เครือข่ายร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์จัดสัมมนาเรื่อง “การบูรณาการเรื่องยาสูบในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์” ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในการสัมมนาดังกล่าว ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา เป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์การบูรณาการเรื่องยาสูบเข้าสู่หลักสูตรแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ จัดกิจกรรมเรื่องบุหรี่ในการประชุมประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยจัดบรรยายเรื่อง “พิษภัยควันบุหรี่: หลักการและวิธีการให้คำปรึกษาแนะนำการเลิกบุหรี่” ในวันที่ 30 เมษายน 2552 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้ทราบถึงแนวทางการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการการตรวจทางเทคนิคการแพทย์ ในการบรรยายดังกล่าวทางเครือข่ายได้เรียนเชิญ นพ.นิพนธ์ จิริยะสิน จากหน่วยระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร


เรียนเชิญรับฟังบรรยายทางวิชาการ “Immunological Strategies for Treating Chronic Viral Infections”

 All WelcomeDepartment of Immunology and Office for Research and DevelopmentFaculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol UniversityInvites you to a special lectureProf. Rafi AhmedEmory Vaccine Center, Emory University, USA“Suttipant Sarasombath” Lecture room,11th Floor Adulyadejvikrom Building, Siriraj Hospital“Immunological Strategies for Treating Chronic Viral Infections”February 24, 2009 10.00-11.30 A.M.


โรงพยาบาลราชวิถี เปิดโครงการหน่วยรับบริจาคโลหิตปลอดบุหรี่

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดโครงการหน่วยรับบริจาคโลหิตปลอดบุหรี่


Page 16 From 29 | <...121314151617181920...>