Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการสัมมนาระดับชาติว่าด้วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพและการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

รายงานผลการสัมมนาระดับชาติว่าด้วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพและการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่านผู้สนใจกรุณา down load เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลวิธีในการพัฒนาคุณภาพต่อไป


คนดีวันละคน : ๒๒๕. ศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

คนดีวันละคน : ๒๒๕. ศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล            ศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล เป็นทั้งนักบริหารและนักวิชาการที่มีความสามารถสูงและคุณธรรมสูงมาก             จากการไปเยี่ยมชื่นชมคณะเทคนิคการแพทย์เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๓   ฟังการบรรยายสรุปวิธีคิดในการบริหารจัดการคณะ ทำให้ผมเห็นความสามารถด้านการบริหารของท่าน    ว่าท่านบริหารแบบทันสมัยมาก   ความเป็นที่ยอมรับเห็นได้จากท่านเป็นคณบดีไปแล้ว ๒ สมัย แล้วไปเป็นรองอธิการบดี ๑ สมัย    ตอนนี้กลับมาเป็นคณบดีอีกเป็นสมัยที่ ๓   ได้เห็นผลงานวิจัยของคณะที่ท่านเล่า สะท้อนภาพความเป็นนักวิชาการชัดเจนมาก   และมีประจักษ์พยานคือท่านมีผลงานวิจัยที่นำสมัยมาก จึงเป็นผู้บริหารที่มีตำแหน่งวิชาการเป็นถึงศาสตราจารย์           ท่านเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน   และเห็นคุณค่าของคนเล็กคนน้อย    ดังที่ท่านมักจะอวดคนสวนคนเดียวของคณะคือคุณสมศักดิ์ ที่ป็นคนรักต้นไม้ รักสวนที่ตนเป็นผู้จัด          ท่านได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผมได้มีโอกาสไปแสดงความยินดีด้วย ดังรูป        วิจารณ์ พานิช๑๔ มี.ค. ๕๓  ศ. ดร. วีระพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล จาก http://gotoknow.org/blog/thaikm/344714


รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 2  โรงแรม เจ บี หาดใหญ่  จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 18-19  มีนาคม 2553        ผู้รับการอบรต้องเข้าร่วมการอบรมครบถ้วนเต็มเวลาทั้ง 2 วันจาก วรรณิกา มโนรมณ์ 081-8530611


บันทึกเรื่องการนับเวลาเกื้อกูลตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

บันทึกกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553 เรื่องการนับเวลาเกื้อกูลตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามเอกสาร down load


ขอเชิญสมัครอบรมเทคนิคการตรวจติดตามภายใน

ขอเชิญสมัครอบรมเทคนิคการตรวจติดตามภายใน   ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ระยะเวลาดำเนินการ   ( รุ่นละ   2  วัน  )        รุ่นที่ 2       18-19    มีนาคม       2553      จังหวัดสงขลา       จำนวน 40 คน    กรุณาส่งแบบฟอร์มใบสมัคร                                                                                                                             รุ่นที่  2  ภายในวันที่  26 กุมภาพันธ์   2553 ทาง  e-mail : mttrain51@gmail.com   ประกาศรายชื่อผู้รับการพิจารณาเข้าอบรม ภายในวันที่ 2   มีนาคม  2553 ผู้สมัครโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม 1000 บาท   เข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์   ชื่อบัญชี “สภาเทคนิคการแพทย์(ฝึกอบรม)” เลขที่บัญชี  9510022055  และ FAX ใบโอนเงินที่ 02-8840430  ต่อ  36053 ภายในวันที่ 5 มีนาคม  2553   สถานที่จัดสัมมนา    จังหวัดสงขลา (ผู้เข้าอบรมควรอยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง)ค่าลงทะเบียน   1,000 บาท เพื่อเป็น ค่าเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุฝึกอบรม (นำเข้าสภาเทคนิคการแพทย์ )  ทั้งนี้ ไม่รวมจ่ายค่าเดินทางจากบ้านพักมายังจุดนัดหมาย  เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ประชุม


ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน รุ่นที่ 1

โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน รุ่นที่ 1   โรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน  จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้สมัครที่มีรายชื่อดังกล่าว  กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม 1000 บาท   เข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์   ชื่อบัญชี “สภาเทคนิคการแพทย์(ฝึกอบรม)”  เลขที่บัญชี  9510022055     และ FAX ใบโอนเงินที่ 02-8840430  ต่อ  36053   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2553  การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับเอกสารการโอนเงินแล้ว


ขอเชิญสมัครประกวด Best Practice Awards on Hospital Point of Care Management

ขอเชิญ นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดงาน POCT ที่มีประสบความสำเร็จ มีแบบแผนและกลยุทธที่โดดเด่น เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเป็นตัวอย่างของการดำเนินงานให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ภายนอกห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลวัตถุประสงค์ 1. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และเทคนิคในพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  Hospital Piont of Care ของโรงพยาบาลต่าง ๆ 2. เพื่อสนับสนุนบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ ในการบริหารจัดการระบบคุณภาพของการใช้  เครื่องมือ POCT สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยการสนับสนุนและ     ประสานงานจากสหวิชาชีพ 3. เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ Point of Care ในประเทศไทยสู่ระดับมาตรฐานสากล กลุ่มเป้าหมายนักเทคนิคการแพทย์หรือทีมงานของโรงพยาบาลที่มีผลงานในการพัฒนางานระบบบริหารจัดการ POCT  ในองค์กร แนวทางการดำเนินงาน1. ผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทั้ง Poster Presentation และ Oral Presentation ต้องนำส่ง            ข้อมูลกิจกรรมตามหัวข้อที่กำหนดสมัครเข้าประกวด ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 25532. คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลกิจกรรม  และแจ้งกลับเพื่อยืนยันการนำเสนอผลงาน      ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 25533. ผู้ที่มีผลงานดีเด่นจะได้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 34     วันที่    21 เมษายน 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  พัทยา จังหวัดชลบุรี กรุณา Down load โครงการ และใบสมัครพร้อมหัวข้อในการนำเสนอกิจกรรมดำเนินการเพื่อส่งเข้าประกวด ได้ตามไฟล์แนบนี้ เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมประกวด และเงินรางวัล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  วรรณิกา  มโนรมณ์  081-8530611 หรือ e-mail: poctaward@gmail.com


ขอเชิญชวนขอรับการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพ(LA) สนับสนุนโดย สปสช

ขอเชิญชวนห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ที่ยังไม่เคยรับการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2551  สมัครเข้ารับการตรวจประเมิน LA โดยได้รับการสนับสนุนค่าตรวจประเมิน จาก สปสช.โปรดส่งใบสมัครและเอกสารประเมินตนเองตามที่ระบุในใบสมัครให้ครบถ้วน          ส่งที่ผู้ประสานงานการตรวจประเมิน คุณภัทราภรณ์ บุญขันท์ ตามที่อยู่ในใบสมัคร download ได้จาก web สภาเทคนิคการแพทย์นี้ ในหัวข้อเอกสาร-ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29  มกราคม 2553 เพื่อรับการตรวจประเมินตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม2553                     รับจำนวนจำกัด


สาส์นอวยพรปีใหม่ 2553

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2553 ผมในนามของสภาเทคนิคการแพทย์ ขอส่งความปรารถนาดี มายังท่านสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ในรอบปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองยังมีปัญหาอยู่ แต่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ยังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการใช้บริการการตรวจทางด้านเทคนิคการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนต่างก็มีหน้าที่ให้บริการอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันประกอบวิชาชีพได้อย่างสมบูรณ์ และให้ความร่วมมือกับสภาเทคนิคการแพทย์ในการผลักดันความก้าวหน้าของวิชาชีพในด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ สุขภาพอนามัยแข็งแรง ตลอดปี 2553 และต่อๆไป พร้อมนี้ผมขอส่งภาพถ่ายที่ผมถ่ายในงาน 4D Visual Light & Sound "พ่อ... The Greatest of the Kings The Greetings of the Land" มาให้ท่านทั้งหลายเพื่อเป็นสิริมงคลสืบต่อไป รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกรนายกสภาเทคนิคการแพทย์ 


เลขาธิการ และรองเลขาธิการวมกันมอบ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ เนื่องในโอกาสปีใหม่ และรับพร จาก นพ ไพจิตร์ วราชิต

ผู้แทน นายกสภาเทคนิคการแพทย์ (เลขาธิการ และรองเลขาธิการ)นายกสภากายภาพบำบัด   กรรมการชีพ นักรังสีการแพทย์  ผู้แทนสมาคมนักกิจกรรมบำบัด ( มอบกระเช้า ของขวัญ)  กรรมการวิชาชีพ นักจิตวิทยาคลินิค  นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย นักเทคโนโลยี่หัวใจ และ ทรวงอกร่วมกันมอบ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ เนื่องในโอกาสปีใหม่ และรับพร จาก นพ ไพจิตร์ วราชิตปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ตึกสป ชั้น 3 เมื่อ เช้าวันที่ 18 ธค 52 


Page 16 From 30 | <...121314151617181920...>